child-2916844_960_720

Bono Coidado: axudas económicas ás familias para a atención a domicilio de nenas e nenos menores de doce anos.

O Diario Oficial de Galicia publicou hoxe 10 de novembro, a Orde do 31 de outubro de 2017 pola que se establecen as axudas económicas ás familias para a atención a domicilio de nenas e nenos menores de doce anos a través do programa Bono coidado.

Esta orde ten por obxeto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás familias con nenos e nenas menores de doce anos que teñan a súa residencia en Galicia e precisen dun recurso personalizado a domicilio para cubrir as necesidades puntuais derivadas da conciliación das obrigas laboráis e persoais e as responsabilidades familiares que se produzcan entre o 1 de outubro de 2017 e o 30 de setembro de 2018.

Persoas beneficiarias

Pais, nais, titores/as, ou as personas que teñan en situación de acollemento familiar ou garda preadoptiva nenos/as menores de doce anos residentes en Galicia que se atopen nos seguintes supostos:

 • Ter un neno ou nena nacido/a con posterioridade ao 31 de decembro de 2005 respecto da anualidade de 2017 e con posterioridade ao 31 de decembro de 2006 respecto a anuliadade de 2018.
 • Que a renda da unidade familiar, entendida como a suma da base impoñible do aforro, non supere os 45.000 euros ou os 13.500 euros per cápita. Para estes efectos, teráse en conta a declaración do IRPF do ano 2015 respecto da anulidade 2017 e do ano 2016 respecto da anualidade 2018

Tipo de axuda.

A axuda consistirá nunha achega para contribuír ao pagamento do importe de servizos de atención á infancia a domicilio, nos seguintes supostos convenientemente acreditados:

 • Enfermidade do/da menor e imposibilidade de ser coidado/a polos membros da unidade familiar.
 • Enfermidade da persona coidadora habitual.
 • Asistencia da persoa coidadora habitual a entrevistas de traballo ou cursos de formación.
 • Situacións puntuais de carácter laboral ou de coidado, tanto do cónxuxe ou parela como de familiares ata o segundo grao de parentesco por consaguinidade ou afinidade, que impidan a atención do/a neno/a polos membros da unidade familiar.

Con carácter xeral, concederase un máximo de 80 horas por familia para a totalidade do período subvencionado (un máximo de 20 horas corresponderán á anualidade de 2017 e de 60 horas á anualidade de 2018). O número total de horas concedido incrementarase un 15% por cada fillo/a menor de doce anos a partir do primeiro.

Contía

 • Renta per cápita familiar ata 3.750 euros: 14 euros/hora
 • Renta per cápita familiar superior a 3.750 euros e ata 7.500 euros: 11 euros/hora.
 • Renta per cápita superior a 7.500 euros e ata 10.000 euros: 9 euros/hora
 • Renta per cápita familiar superior a 10.000 euros e ata 13.500 euros ou superior, co máximo de 45.000 euros: 7 euros/hora.

A percepción destas axudas é compatible con outras subvencions, axudas e ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra Administración ou ente público ou privado. De se percibiren outras axudas, deberase acreditar documentalmente a súa natureza e contía, así como calquera outra circunstancia que poida afectar sustancialmente á execución das actuacións.

En ningún caso o importe das axudas concedidas poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións ou axudas, supere o custo do servicio recibido.

Solicitudes

Según o modelo oficial dirixido á xefatura territorial da Consellería de Política Social da provincia onde teñan o seu domicilio. Os impresos da solicitude (BS412A) estarán dispoñibles nos enderezos electrónicos https://sede.xunta.gal e http://politicasocial.xunta.gal

Xunto coa solicitude deberá aportarse:

 • Anexo II, relativo á comprobación de datos da persoa cónxuxe ou parella, de ser o caso.
 • Certificado de empadroamento das persoas menores que non disporan de D.N.I
 • Copia do libro de familia ou, na súa falta, dun documento que acredite oficialmente a situación familiar.
 • Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou garda con fins adoptivos, de ser o caso, cando se trate de adopcións formalizadas por outra comunidade autónoma.
 • Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a situación de tutela, de ser o caso, só cando se trate de tutelas formalizadas por outras comunidades autónomas.
 • Copia da resolución administrativa de acollemento familiar, de ser o caso, cando se trate de acollementos formalizados por outra comunidade autónoma.
 • Certificado de convivencia ou sentenza de separación ou divorcio, convenio regulador ou resolución de medidas paternofiliais, nos casos de familias formadas por unha soa persona proxenitora como consecuencia de separación legal, divorcio ou outras situacións análogas.

Lugar e prazo de presentación das solicitudes.

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través da formulario normalizado disponible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, as personas interesadas poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

As solicitudes de axuda poderanse presentar desde o 11 de novembro ata o 30 de abril de 2018.


Información adicional

 • ORDE do 31 de outubro de 2017 pola que se establecen as axudas económicas ás familias para a atención a domicilio de nenas e nenos menores de doce anos a través do programa Bono coidado e se procede á súa convocatoria.
fireplace-850275_960_720

Ticket eléctrico social de Galicia

En el apartado de ayudas haremos referencia hoy al Ticket eléctrico social de Galicia; el cual tiene por objeto subvencionar los gastos de las facturas de electricidad (IVA incluido) en el periodo de lectura que se haya producido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017.

El objetivo del “Ticket eléctrico” es ayudar a las unidades de convivencia con menores o discapacitados cuyos ingresos totales no supere 1,5 veces el IPREM; hablaríamos de 9.585,19 €/año. En el anterior párrafo hacemos referencia al periodo de lectura que cubriría el ticket, en caso de que nos encontremos con periodos de lectura que abarquen periodos que se salgan en parte del periodo subvencionable el importe se prorrateará por el número de días que sí entren dentro del periodo subvencionable.

La tramitación de estas ayudas será en régimen de concurrencia no competitiva, teniendo en cuenta el objeto y finalidad de la subvención; no siendo necesario realizar comparación y prelación de las solicitudes presentadas en un único procedimiento hasta el agotamiento del crédito presupuestario.

 

Beneficiarios:

Los beneficiarios serán los residentes en Galicia que convivan con menores de 18 años, o con discapacitados, y que tengan un gasto por el suministro de energía eléctrica a su vivienda habitual.

En el caso de resultar beneficiario de las ayudas, habrá una serie de obligaciones:

 • Seguir las directrices que marca la resolución de la convocatoria.
 • Cooperar con la Administración en las acciones de inspección y verificación que se lleven a cabo.
 • Las establecidas para los beneficiarios en el artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

 

Requisitos:

 • Ser residentes en Galicia
 • Que en la unidad de convivencia haya menores de edad o discapacitados con un grado de discapacidad igual o mayor al 33%.
 • Ser el pagador de la factura de energía eléctrica.
 • Como ya se ha indicado anteriormente, que los ingresos totales de la unidad de convivencia no superen 1,5 veces el IPREM (9.585,19 €/año). Se entenderá como unidad de convivencia a las personas que convivan en el mismo domicilio, y para la determinación de los miembros de la unidad de convivencia se tomará la situación que exista en el momento de la solicitud del “Ticket eléctrico”. La renta de la unidad de convivencia será la suma de las rentas de 2015 de cada miembro de la unidad de convivencia que obtuviese ingresos de cualquier naturaleza.
 • No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario recogidas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones.
 • Solo podrá presentarse una solicitud por unidad de convivencia.

 

Plazo:

El plazo de presentación se abrió el 17 de enero de 2017 y finalizará el 17 de julio de 2017

 

Documentación a aportar:

Se adjuntará a la solicitud la siguiente información:

 • DNI/NIE del solicitante y miembros de la unidad de convivencia mayores de 14 años.
 • Declaración de IRPF o certificado de renta emitido por la AEAT relativos al año 2015, tanto del solicitante como de los miembros de la unidad de convivencia.
 • Facturas de electricidad y justificantes de pago.
 • Certificado de empadronamiento donde figuren todas las personas que residen en el mismo domicilio.
 • En su caso, certificado de familia numerosa.

La solicitud ha de efectuarse telemáticamente en el siguiente enlace.

 

Normativa:

Orden de 22 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para el pago de parte de la factura eléctrica a través del ticket eléctrico social de Galicia y se procede a su convocatoria para 2017 (DOG nº 10 del 16 de enero de 2017).

mother-1522846_960_720

Programa de ayudas “Tarxeta Benvida”

En la publicación de hoy del apartado de ayudas haremos referencia a la ayuda incluida en el programa “Tarxeta Benvida” para la Comunidad Autónoma de Galicia. Dicho programa plantea una ayuda económica para las familias que en 2017 hayan tenido un hijo, adopten o tengan la guarda con fines adoptivos de un hijo menor de un año. Esta ayuda sería la continuación de la ayuda a la que hacíamos referencia en la publicación que aquí enlazamos de 2016.

La ayuda consistirá en la llamada “Tarxeta Benvida”; y se corresponderá con una ayuda que solo podrá ser utilizada en farmacias, parafarmacias, supermercados, tiendas de alimentación y establecimientos de puericultura o especializados en artículos y productos para la infancia.

 

Beneficiarios

Tal como se ha indicado en el párrafo inicial, la ayuda tiene un objetivo claro, que serán los residentes en la Comunidad Autónoma de Galicia que tengan hijos, por naturaleza o adopción, nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

 

Requisitos

Los requisitos para poder ser beneficiarios de esta ayuda serán los siguientes:

 • Progenitor con residencia habitual en Galicia.
 • La renta per cápita de la unidad familiar, sumadas la base imponible general y la base imponible del ahorro del IRPF de 2015 no supere los 45.000 euros. En el caso de superar ese límite la renta per cápita, entendiéndola nuevamente como la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro, dividida por el número de miembros de la unidad familiar, no podrá ser superior a los 13.500 euros. En caso de que no se haya realizado la declaración del IRPF se tendrán en cuenta los datos que consten a la AEAT.

En relación al concepto de unidad familiar entenderemos que la misma la constituyen los progenitores y los siguientes:

 1. Hijos menores, excepto los independizados con autorización paterna.
 2. Hijos mayores de edad con incapacidad judicial y patria potestad prorrogada o rehabilitada.
 3. Descendientes mayores de edad con discapacidad superior al 33%.
 4. Menores en situación de guardia con fines adoptivos.

Si nos encontrásemos en situaciones donde solo uno de los progenitores asumiese el sustento de la unidad familiar, la renta del progenitor que no contribuya no se computará, siempre que se justifique todo ello.

 • Se han de cumplir los requisitos incluidos en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio.
 • Hay que tener en cuenta un factor muy importante, todos los requisitos tendrán que cumplirse en el momento de la finalización del plazo de presentación de solicitudes

 

 

Documentación a presentar

El documento de presentación será el que se indica en el siguiente enlace,  teniendo además que ser acompañado por la siguiente documentación:

 • Copia de libro de familia.
 • Certificados de empadronamiento.
 • En caso de que el solicitante no sea el progenitor se cumplimentará el siguiente documento.
 • En caso de que hablamos de adopción o guardia, que haya sido tramitada fuera de Galicia, habrá que acreditar la resolución que lo indique.
 • Copia de DNI o NIE de progenitor o de solicitante.
 • Declaración de IRPF del año 2015.
 • Copia de la sentencia de nulidad, separación o divorcio o de la resolución judicial que establezca las medidas paterno-filiales de los hijos e hijas comunes en las uniones de hecho y/o del convenio regulador, en su caso. En el supuesto de familias monoparentales, la documentación anterior podrá sustituirse por la copia del certificado administrativo de monoparentalidad, siempre que conste en el la hija o hijo por el que se solicita la ayuda, solo en el caso de denegar expresamente su consulta ante la Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica o que sea expedido por otra comunidad autónoma.

 

Tramitación

Podrá ser presencial o telemática.

 

Plazo de presentación

El plazo de presentación se inició el 31/12/2016 y finalizará el 28/02/2018.

 

Normativa

Orden de 22 de diciembre de 2015, DOG nº 248 de 30 de diciembre de 2015.

Orden de 23 de diciembre de 2016, DOG nº 249 de 30 de diciembre de 2016.

Corrección de errores, DOG nº 2 de 3 de enero de 2017.

refugees-1020274_960_720

Becas y ayudas a desempleados que participen en acciones formativas para el empleo

Siguiendo con las informaciones periódicas sobre ayudas, en la presente publicación, haremos referencia a la convocatoria de becas y ayudas a desempleados que participen en acciones formativas para el empleo por parte de la Xunta de Galicia. El objetivo es la regulación de este tipo de becas y ayudas convocadas por la Consellería de Emprego, Economía e Industria, y también las acciones formativas de la Dirección Xeral de Orientación e promoción laboral.

 

Beneficiarios:

Aquellas personas trabajadores inscritas como demandantes de empleo en el Servizo Público de Emprego de Galicia en la fecha de inicio de la acción formativa, o en el momento de su incorporación a la acción formativa, teniendo en cuenta que no se hayan rechazado ofertas adecuadas de trabajo, ni que se hayan negado a participar en actividades de promoción, formación o reconversión profesional en los 3 meses anteriores al inicio de la acción formativa.

Personas ocupadas que adquieran la condición de demandantes de empleo en el Servizo Público de Emprego de Galicia durante el desarrollo de la acción formativa, pudiéndose percibir la ayuda a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se conviertan en desempleados. Igualmente, si dejan de cumplir las anteriores condiciones, se dejará de percibir la ayuda a partir del primer día del mes siguiente a que se produzca esta situación.

 

Tipos de ayudas:

 • Becas de asistencia: Podrán percibir una beca consistente en 9 euros por día de asistencia siempre que:
  • Tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33%
  • Se participe en una acción formativa vinculada a la realización de actividades de mejora de la empleabilidad incluida en su Itinerario Personalizado de Inserción vigente.

Ha de acreditarse tener rentas menores al 75% del iprem.

 • Ayudas de transporte:
  • Transporte público urbano: 1,5 € por día de asistencia.
  • Transporte público interurbano: 6 € por día de asistencia.
  • Ayuda por transporte en vehículo propio: 0,15 €/km y día, con un máximo de 20 euros diarios.

Para la percepción de cualquiera de estas ayudas será necesaria la presentación de una declaración responsable

 • Ayudas de Manutención y Alojamiento y manutención:
  • Si hablamos de formaciones de mañana y tarde, con una distancia superior a 20 km: 12 €/día de manutención.
  • En caso de distancia mayor de 100 km, e imposibilidad de poder hacerse diariamente ese desplazamiento, existirá una ayuda de Alojamiento y manutención. Los gastos tendrán que ser debidamente justificados.
 • Ayudas a la conciliación: Los desempleados que tengan que compatibilizar el curso con el cuidado de hijos menores o de familiares dependientes de hasta 2º grado, tendrán derecho a una ayuda del 75% del iprem diario por día de asistencia.

Como en el caso de todas ayudas, la situación ha de justificarse debidamente.

 • Ayudas para mujeres víctimas de violencia de género: La acreditación de la condición de mujer víctima de violencia de género implicará una ayuda de 10 € por día de asistencia.

 

Requisitos:

 • No podrán ser beneficiarios las personas en las que concurra alguna de las circunstancias incluidas en el artículo 10 de la ley 9/2007 de subvenciones de Galicia.
 • La duración del curso ha de ser igual o superior a 4 horas diarias y 20 semanales.
 • Todas las ayudas son compatibles entre sí, salvo la de transporte público y la de transporte privado, y la de transporte privado con la de alojamiento y manutención.

 

Lugar de tramitación:

Consellería de Economía, Emprego e Industria. Subdirección xeral de promoción laboral

Consellería de Economía, Emprego e Industria. Centro de novas tecnoloxías de Galicia.

Xefaturas territoriais de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

 

Plazo de presentación

Abierto todo el año

 

Normativa

Normativa aplicable

 

Documentación asociada

Anexo I

Anexo II

girl-918799_960_720

Ayuda periódica de apoyo a mujeres que sufren violencia de género

Ha sido anunciada, y desde el día 16 de abril se ha abierto el plazo de presentación, la ayuda periódica de apoyo a mujeres que sufren violencia de género para el año 2016. Estas ayudas están en régimen de concurrencia no competitiva; y tienen por objeto garantizar unas condiciones suficientes de independencia económica respecto al agresor, que posibilite a las víctimas dar el primer paso o consolidar la ruptura de una situación en la que corren peligro.

 

Beneficiarios de las ayudas:

 

Las beneficiarias serán las mujeres que sufran violencia de género; dentro de esto habrá que tener en cuenta las obligaciones a las que quedarán sometidas las beneficiarias:

 

 • Obligaciones exigidas por el artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio de subvenciones de Galicia, y las actuaciones de comprobación que lleve a cabo la Secretaría General de Igualdad.
 • Facilitar toda la información que solicite la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas.
 • Si se produjese algún cambio en las circunstancias que implicaron la ayuda, tendrá que ser comunicado.
 • Ha de mantenerse la residencia en Galicia, salvo que por motivos de seguridad la beneficiaria tuviese que mudarse a otra comunidad autónoma.
 • Participar en programas de formación, búsqueda activa, mejora de empleo o cualquier otro indicado por la Secretaría General de Igualdad.

 

Requisitos:

 

 • Mujer mayor de edad o emancipada, víctima de violencia de género en una situación de convivencia y de dependencia económica.
 • Haber cesado la convivencia con el agresor en los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud.
 • Empadronada y con residencia en Galicia, y en caso de extranjeras tener permiso de residencia.
 • No tener recursos económicos o ser insuficiente para la independencia económica.

 

Las beneficiarias de esta ayuda con anterioridad no podrán ser de nuevo beneficiarias.

 

Cuantía:

 

La cuantía de las ayudas variará en función de las rentas e ingresos de los que disponga la solicitante de la ayuda; comparándose para la determinación de la cuantía el importe de dichos ingresos o rentas con el importe del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) determinado para el año 2016.

 

Ante esto hay dos posibles situaciones:

 

 • Ingresos iguales o inferiores al IPREM determinado para 2016:
  • Norma General: 600 euros/mes.
  • Víctima con hijo menor a cargo, o menor en acogida, o solicitante con discapacidad del 33% o superior: 650 euros/mes.
  • Víctima con hijo menor a cargo, o con menor en acogida, y este o la víctima tengan una discapacidad del 33% o superior: 700 euros/mes.
  • Víctima con dos o más hijos menores, o menores en acogida: 700 euros/mes.
  • Víctima con dos o más hijos menores a cargo, o menores en acogida, y alguno de ellos o la víctima tienen una discapacidad del 33% o superior: 800 euros/mes.
  • Víctima con hijo menor a cargo, o con menor en acogida, y este o la solicitante tienen una discapacidad del 65% o superior, o tenga reconocido el grado de dependencia según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre: 800 euros/mes.

 

 • Ingresos superiores al IPREM de 2016, e iguales o inferiores a 1,5 veces ese mismo IPREM:
  • Norma general: 300 euros/mes.
  • Víctima con hijo menor a cargo, o menor en acogida, o solicitante con discapacidad del 33% o superior: 350 euros/mes
  • Víctima con hijo menor a cargo, o con menor en acogida, y este o la víctima tengan una discapacidad del 33% o superior: 400 euros/mes
  • Víctima con dos o más hijos menores, o menores en acogida: 400 euros/mes.
  • Víctima con dos o más hijos menores a cargo, o menores en acogida, y alguno de ellos o la víctima tienen una discapacidad del 33% o superior: 500 euros/mes.
  • Víctima con hijo menor a cargo, o con menor en acogida, y este o la solicitante tienen una discapacidad del 65% o superior, o tenga reconocido el grado de dependencia según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre: 500 euros/mes.

 

Para todas estas cuantías habrá que tener en cuenta que el máximo de mensualidades será de 12; igualmente no se considerarán que están a cargo los menores emancipados y/o que tengan ingresos mensuales brutos, sin tener en cuenta la parte proporcional de las pagas extraordinarias, superiores al IPREM determinado para 2016.

 

Plazo de presentación

 

Como ya se ha indicado anteriormente, se trata de una ayuda que ya tiene el plazo de presentación abierto desde el día 16 de abril, finalizando el plazo el 31 de octubre de 2016.

 

Tramitación

 

La tramitación presencial puede efectuarse en las jefaturas territoriales de la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia y en su propia sede central. Igualmente puede tramitarse a través de la Sede Electrónica de la Xunta de Galicia

 

Anexos

 

Normativa aplicable

 

Solicitud