spain-2452274_1920

Subvenciones del Programa de regeneración y renovación urbana y rural en el ámbito del ARI de los Caminos de Santiago o del ARI del Parque Nacional de las Islas Atlánticas

child-2916844_960_720

Bono Coidado: axudas económicas ás familias para a atención a domicilio de nenas e nenos menores de doce anos.

O Diario Oficial de Galicia publicou hoxe 10 de novembro, a Orde do 31 de outubro de 2017 pola que se establecen as axudas económicas ás familias para a atención a domicilio de nenas e nenos menores de doce anos a través do programa Bono coidado.

Esta orde ten por obxeto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás familias con nenos e nenas menores de doce anos que teñan a súa residencia en Galicia e precisen dun recurso personalizado a domicilio para cubrir as necesidades puntuais derivadas da conciliación das obrigas laboráis e persoais e as responsabilidades familiares que se produzcan entre o 1 de outubro de 2017 e o 30 de setembro de 2018.

Persoas beneficiarias

Pais, nais, titores/as, ou as personas que teñan en situación de acollemento familiar ou garda preadoptiva nenos/as menores de doce anos residentes en Galicia que se atopen nos seguintes supostos:

 • Ter un neno ou nena nacido/a con posterioridade ao 31 de decembro de 2005 respecto da anualidade de 2017 e con posterioridade ao 31 de decembro de 2006 respecto a anuliadade de 2018.
 • Que a renda da unidade familiar, entendida como a suma da base impoñible do aforro, non supere os 45.000 euros ou os 13.500 euros per cápita. Para estes efectos, teráse en conta a declaración do IRPF do ano 2015 respecto da anulidade 2017 e do ano 2016 respecto da anualidade 2018

Tipo de axuda.

A axuda consistirá nunha achega para contribuír ao pagamento do importe de servizos de atención á infancia a domicilio, nos seguintes supostos convenientemente acreditados:

 • Enfermidade do/da menor e imposibilidade de ser coidado/a polos membros da unidade familiar.
 • Enfermidade da persona coidadora habitual.
 • Asistencia da persoa coidadora habitual a entrevistas de traballo ou cursos de formación.
 • Situacións puntuais de carácter laboral ou de coidado, tanto do cónxuxe ou parela como de familiares ata o segundo grao de parentesco por consaguinidade ou afinidade, que impidan a atención do/a neno/a polos membros da unidade familiar.

Con carácter xeral, concederase un máximo de 80 horas por familia para a totalidade do período subvencionado (un máximo de 20 horas corresponderán á anualidade de 2017 e de 60 horas á anualidade de 2018). O número total de horas concedido incrementarase un 15% por cada fillo/a menor de doce anos a partir do primeiro.

Contía

 • Renta per cápita familiar ata 3.750 euros: 14 euros/hora
 • Renta per cápita familiar superior a 3.750 euros e ata 7.500 euros: 11 euros/hora.
 • Renta per cápita superior a 7.500 euros e ata 10.000 euros: 9 euros/hora
 • Renta per cápita familiar superior a 10.000 euros e ata 13.500 euros ou superior, co máximo de 45.000 euros: 7 euros/hora.

A percepción destas axudas é compatible con outras subvencions, axudas e ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra Administración ou ente público ou privado. De se percibiren outras axudas, deberase acreditar documentalmente a súa natureza e contía, así como calquera outra circunstancia que poida afectar sustancialmente á execución das actuacións.

En ningún caso o importe das axudas concedidas poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións ou axudas, supere o custo do servicio recibido.

Solicitudes

Según o modelo oficial dirixido á xefatura territorial da Consellería de Política Social da provincia onde teñan o seu domicilio. Os impresos da solicitude (BS412A) estarán dispoñibles nos enderezos electrónicos https://sede.xunta.gal e http://politicasocial.xunta.gal

Xunto coa solicitude deberá aportarse:

 • Anexo II, relativo á comprobación de datos da persoa cónxuxe ou parella, de ser o caso.
 • Certificado de empadroamento das persoas menores que non disporan de D.N.I
 • Copia do libro de familia ou, na súa falta, dun documento que acredite oficialmente a situación familiar.
 • Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou garda con fins adoptivos, de ser o caso, cando se trate de adopcións formalizadas por outra comunidade autónoma.
 • Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a situación de tutela, de ser o caso, só cando se trate de tutelas formalizadas por outras comunidades autónomas.
 • Copia da resolución administrativa de acollemento familiar, de ser o caso, cando se trate de acollementos formalizados por outra comunidade autónoma.
 • Certificado de convivencia ou sentenza de separación ou divorcio, convenio regulador ou resolución de medidas paternofiliais, nos casos de familias formadas por unha soa persona proxenitora como consecuencia de separación legal, divorcio ou outras situacións análogas.

Lugar e prazo de presentación das solicitudes.

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través da formulario normalizado disponible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, as personas interesadas poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

As solicitudes de axuda poderanse presentar desde o 11 de novembro ata o 30 de abril de 2018.


Información adicional

 • ORDE do 31 de outubro de 2017 pola que se establecen as axudas económicas ás familias para a atención a domicilio de nenas e nenos menores de doce anos a través do programa Bono coidado e se procede á súa convocatoria.
fire-2578857_960_720

Medidas urxentes para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro de 2017

ACTUALIZACIÓN (30 de outubro de 2018)

O DOGA publicou o día 30 de outubro a ORDE conxunta do 27 de outubro de 2017 mediante a que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria das axudas previstas polo Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017.

PLAZO DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 1 mes desde a súa publicación, é decir, ata o 30 de novembro do presente. A solicitude das axudas deberá presentarse obligatoriamente a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal.)


Logo do informe da Axencia Galega de Emerxecia, e trálos importantes incendios que asolaron o territorio da nosa Comunidade Autónoma, declárase como de natureza catastrófica. Como consecuencia do anterior, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe o Decreto 102/2017, de 19 de outubro, con entrada en vigor o mesmo día da súa publicación, polo cal se establece un lote de medidas de urxencia de axudas para a reparación de danos causados polos incendios ocurridos neste mes de outubro, co fin de atender as situacións de necesidade en que se puidesen atopar os colectivos directamente afectados, e mesmo contribúan a restaura-los valores naturais e reactivar a actividade económica das zonas afectadas.

A concesión destas axudas terá carácter subsidiario respecto de calquera outro sistema de cobertura de danos, público ou privado de que poidan ser beneficiarios os afectados. Non obstante, cando os mencionados sistemas non cubran a totalidade dos danos producidos, as axudas previstas nese decreto concederanse con carácter de complementario e serán compatibles en concorrencia con outras subvencións, indemnizacións, axudas, ingresos ou recursos procedentes de sistemas públicos ou privados, estatais ou internacionais, ata o límite do valor do dano producido ou da contía ou porcentaxe deste que se fixe nas correspondentes convocatorias.

BENEFICIARIOS

Poderán solicitar as axudas, os seguintes beneficiarios:

 • As persoas físicas propietarias ou usufructuarias de vivendas que sufrisen danos que afecten tanto o inmoble como o enxoval doméstico.
 • Os titulares dos establecementos comerciais, mercantís, industriais e turísiticos en que se producisen danos derivados directamente dos incendios.
 • Os titulares de explotacións forestais, agrícolas e gandeiras, polos danos e perdas derivados directamente dos incendios, así como os titulares de maquinaria afectada polos incendios forestais.
 • As entidades locais, para facer fronte aos gastos derivados das actuacións levadas a cabo como consecuencia dos incendios e aos danos causados nos bens e dereitos de titularidade municipal polos incendios.
 • As confrarías de pescadores polos danos nos bancos marisqueiros derivados dos incendios.
 • As asociación, clubs e entidades deportivas sen ánimo de lucro polos danos nas súas instalación derivados dos incendios.

PRAZOS

Cómpre sinalar, que o Decreto 102/2017, establece que, os prazos de presentación de solicitudes <<determinanse nas disposicións que se diten en desenvolvemento do precitado decreto.>>.

AXUDAS POR DANOS PERSOAIS

Coa finalide de paliar os danos persoais que teñan a súa causa nos incendios aos que se refire o decreto e sempre que, como resultado das investigación iniciadas, se determine a existencia de intencionalidade, concederanse axudas por falecemento, por incapacidade absoluta e por lesións que motiven a hospitalización da persoa ferida. O importe desta axuda será para o caso de falecemento e incapacidade permanente absoluta de ata 75.000 euros, e de entre 60 e 103 euros por día de hospitaliación, sen que en ningún caso poidan superarse as contías que resultan de aplicar o sistema para a valoración dos danos e perdas causados ás personas en accidentes de circulación (Baremo) recollido no texto refundido da Lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulación de vehículos de motor, aprobado polo Real decreto lexislativo 8/2004, do 29 de outubro.

AXUDAS PARA A REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS E EQUIPAMENTOS PRIVADOS DANADOS.

Será obxecto de axuda a reparación dos danos causados polos incendios nas pistas forestais, captación de augas, cerramentos e os seus complementos, bebedoiros e comedeiros. Así mesmo, será obxecto de axuda a reparación dos danos causados na maquinaria e equipamento agrícola ou forestal ocasionados en tarefas de colaboración nos labores de extinción de incendios forestais, na medida en que non fose cuberta pola Administración Xeral do Estado.

Poderán ser obxecto de axuda, aquelas plantación privadas nas condicións que se establezan, así como aqueles amoreamentos de madeira cortada afectada polos indencios forestais.

AXUDAS POLOS DANOS CAUSADOS EN VIVENDAS E ENXOVAL DOMÉSTICO.

Serán obxeto de axuda os danos causados polos incendios sinalados anteriormente na vivenda que constitúa a residencia permanente e habitual dos seus moradores e nas súas instalación complementarias, na parte non comprendida tanto polas axudas que aproben outras administracións públicas como por calquera outro sistema de cobertura de danos, público ou privado, estatal ou internacional, do que poidan ser beneficiarios os afectados, e polo importe correspondente ata cubir como máximo o 100% do valor de reparación ou reposición do inmoble danado, sen que en ningún caso o importe de dita axuda, en conxunto, poida superar o límite do 75% do prezo de venda dunha vivenda protexida de réxime xeral na mesma localidade.

Serán obxeto de axuda os danos causados no resto das vivendas ata acadar o 40% do valor de reparación ou reposición do inmoble danado, sen que en ningún caso o importe importe da dita axuda poida superar o 40% do 75% do prezo de venda dunha vivenda protexida de réxime xeran na mesma localidade. As vivendas deberán dedicarse, polo menos, a vivenda ocasional, e quedan excluídas destas axudas as edificacións ruinosas e as que estean en manifesto abandono.

Entenderáse por vivenda as construcións anexas e instalación complementarias e elementos comúns no caso de comunidades de propietarios. Como instacións complementarias entenderanse as construcción e equipamentos de apoio á economía e a vida familiar tales como pozos, hórreos, alpendres, invernadoiros para autoconsimo, instalacións eléctricas e de iluminación, instalación de telecomunicacións, etc. Sempre cando están situados no mesmo predio da vivenda. No mesmo sentido entenderase como construción ou instalación complementaria o cerramento preexistente do predio en que está a vivenda. En calquera caso, o importe máximo de axudas polo concepto de danos en instalacións complementarias non poderá ser superior a 3.000 euros.

Serán obxeto de axuda os danos sufridos no exoval doméstico de primeira necesidade cando no estivesen incluídos nas axudas para o mesmo efecto puidesen aprobar outras administración. O importe da axuda será de ata o 100% ou de ata o 40% dos gastos de reparación ou reposición en función de que o enxoval sexa o da vivenda habitual ou permanente ou o da vivenda ocasional, respectivamente.

AXUDAS POR DANOS SUFRIDOS EN ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, TURÍSTICOS E MERCANTÍS.

Serán obxecto de axuda os danos provocados nos establecementos precitados como consecuencia dos estragos ocaionados polos incendios nas súas edificacións, instalacións, maquinaria e nas mercadorías nelas depositadas, así como nos vehículos comerciais ou industriais afectos a estas actividades. Quedarán excluídos da percepción destas axudas as actividades de xeración, transporte e distribución de enerxía eléctrica.

AXUDAS POR DANOS NAS EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS OU GANDEIRAS.

Respectando os criterios establecidos por Unión Europea nas Directrices comunitarias sobre axudas estatais nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais de 2014 a 2020, os titulares de explotacións agrícolas ou gandeiras que sufrisen perdas da súa producción por mor dos incendios, poderán ser beneficiarios das axudas polos danos sufridos nas explotacións que están situados no ámbito xeográfico dos lugares afectados polos incendios na Comunidade Autónoma de Galicia.

AXUDAS ÁS ENTIDADES LOCAIS

Serán obxecto de axudas os gastos derivados das actuacións levadas a cabo como consecuencia dos incendios e os danos causados nos bens de titularidade municipal prexudicados polos incendios. Estas axudas terán carácter complementario ás que sexan aprobadas por outras administracións. A Administración da Comunidade Autónoma de Galicia propiciará a subscrición co resto das administracións públicas e coas entidades colaboradoras dos convenios de colaboración que exixa a aplicación do decreto con vistas ao cofinanciamento das actuacións.

FINANCIAMENTO

As axudas públicas reguladas neste decreto financiaranse con cargo aos orzamentos das respectivas consellerías afectadas. Para estes efectos realizaranse, de ser o caso as modificación de crédito que sexan necesarias.

É de reseñar que, o precitado decreto, subordina a concesión das axudas <<á existencia de crédito adecuado e suficiente>>.

A disposición adicional primeira establece que as axudas para a resposición de infraestructuras e equipamentos privados danados, as axudas por danos sufridos en establecementos comerciais, industriais, turísticos emercantís, así como as axudas por danos nas explotacións agrarias ou gandeiras, estarán en todo caso <<condicionado a que exista normativa comunitaria que habilite as ditas axudas ou que, de ser o caso, os órganos competentes da Unión Europea adopten unha decisión de non formular obxeccións ou declaren a subvención compatible co mercado común e nos termos en que a dita declaración se realice, aspecto este que deberá constar no acto administrativo de concesión.>>

A disposición adicional segunda, faculta á Consellería de Medio Rural para que no ámbito das súas competencias poida realizar directamente actuacións de reparación, restauración ou mitigación dos danos e efectos causados polos incendios forestais, en montes veciñais, montes de varas ou Sociedades forestais (SOFOR). Ditas actuacións tamén se poderán realizar en terreos particulares cando a súa eficada exceda os límites das parcelas.

Ditas actuacións, entre outras, poderanse referir á mellora de pistas e outras infraestructuras forestais de transporte, captación de auga e evacuación de aguas de escorremento. Así mesmo, en actuacións de reparación e reposición de peches gandeiros e as súas instalación complementarias afectadas polos incendios, así como a realización daqueles peches alternativos para soster o gando afectado, e a subministración de palla para o mantenemento do gando afectado. Son tamén actuacións elixibles aquelas orientadas á restauración do potencial forestal, incluíndo as sementeiras rexenerativas, acción de consolidación de solos queimados, eliminación de mandeira queimada non comercial ou novas plantacións substitutorias.

A disposición adicional terceira facúlta á Consellería de Infraestructuras e Vivienda, a través do IGVS, para que dentro do ámbito das súas competencias poida contribuír a sufragar os gastos que orixine o aloxamento provisional daquelas persoas que, como consecuencia da acción dos lumes teñan que abandonar temporalmente as súas vivendas e, se é o caso, mentres se efectúen as obras de reparación.

A dispoisción derradeira primeira faculta ós diferentes titulares das consellerías e das entidades do sector público para que, no ámbito da súas competencias, dicten as disposición nencesarias para o desenvolvemento do decreto, adoptando as medias necesarias para a súa aplicación.

 • Axudas por danos personais, Consellería de Facenda.
 • Axudas para a reposición de infraestructuras e equipamentos privados danados, Consellería de Medio Rural.
 • Axudas por danos causados en viviendas e instalación complementarias, Instituto Galego de Vivenda e Solo.
 • Axudas para compensar os danos sufridos en establecementos comerciais, industriais, turísticos e mercantís incluídos no seu ámbito competencial, a Consellería de Economía, Emprego e Industria ou a Axencia Turismo de Galicia.
 • Axudas por danos nas explotacións forestais, agrícolas e gandeiras, a Consellería de Medio Rural.

Asimesmo, facúltase á Consellería de Facenda para adoptar as mediadas financeiras e orzamentarias orientadas a facer fronte ás situación de carácter extraordinario derivadas dos incendios durante o mes de outubro de 2017 no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, que adopte a Xunta de Galicia para a reparación dos danos causados.


INFORMACIÓN ADICIONAL

 • DECRETO 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017.

images

FullSizeRender

Subvenciones para la instalación de ascensores y otros dispositivos de accesibilidad en edificios de tipología residencial colectiva, en viviendas dúplex y en viviendas unifamiliares.

Aprobadas las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de instalación de ascensores y otros dispositivos de accesibilidad en edificios de tipología residencial colectiva, en viviendas dúplex y en viviendas unifamiliares, y se convocan para el año 2017.

(CODIGO PROCEDIMIENTO VI439A) – Plazo 5 septiembre al 2 de noviembre de 2017

Hoy lunes, se publica en el Diario Oficial de Galicia la Orden de 23 de agosto de 2017 de la Consellería de Infraestructuras e Vivienda. Esta orden tiene por objeto aprobar las bases que regirán en la Comunidad Autónoma de Galicia la concesión, a través de un procedimiento de concurrencia no competitiva, de subvenciones para la instalación de ascensores y otros dispositivos de accesibilidad a edificios de tipología residencial colectiva, en viviendas dúplex, así como en viviendas unifamiliares que carezcan de ellos.

Asimismo, por medio de esta orden se procede a la convocatoria de estas subvenciones para la anualidad 2017, con carácter plurianual.

Dicha orden define las diferentes construcciones de la siguiente manera:

*Edificio de tipología residencia colectiva: el edificio compuesto por más de una vivienda, cuyo uso predominante es el residencial y que tenga la correspondiente escritura de división horizontal inscrita en el Registro de la Propiedad.

*Dúplex: vivienda de dos o más pisos unidos por escaleras interiores y sita en un edificio de tipología residencial colectiva.

*Vivienda unifamiliar: la vivienda situada en un edificio independiente cuyo uso predominante es el residencial y en el cual no existe ninguna otra vivienda.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

Será subvencionable la instalación de ascensores, de elevadores, de salvaescaleras y demás dispositivos de accesibilidad en edificios de tipología residencia colectiva, en las viviendas dúplex y en viviendas unifamiliares que carezcan de ellas.

Se considerará subvencionable los honorarios de los profesionales que intervengan, los informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa y los costes en equipamientos, en materiales, en obra civil y mano de obra asociados a las instalaciones del ascensor y de los demás dispositivos de accesibilidad, de forma que estos queden operativos. En el coste total de las obras no se incluirá los gastos derivados de impuestos, tasas y tributos.

No serán objeto de subvención las actuaciones que se fueses iniciadas antes de la fecha de presentación de solicitudes.

El plazo de ejecución de las actuaciones vendrá fijado en la resolución de concesión de la subvención, sin que en ningún caso pueda ser superior a 12 meses, contados desde el día siguiente al de su notificación.

Para el caso de vivienda dúplex en un edificio de tipología residencial colectiva y de vivienda unifamiliar, se exigirá que los ingresos ponderados de la unidad de convivencia de la persona beneficiaria no excedan 3,5 veces el índice público de renta de efectos múltiples (IPREM).

PERSONAS BENEFICIARIAS.

Podrán tener la condición de personas beneficiarias de estas ayudas las Comunidades de personas propietarias, las personas físicas únicas propietarias de edificios de viviendas, las personas físicas propietarias de un dúplex en un edificio de tipología residencia colectiva y las personas físicas propietarias de una vivienda unifamiliar.

No podrán obtener la condición de persona beneficiaria aquellas incursas en alguna de las causas previstas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.

 UNIDADES DE CONVIVENCIA Y CÓMPUTO DE INGRESOS.

Para el cómputo de ingresos, se considerará unida de convivencia al conjunto de personas que habitan y gozan de una vivienda de forma habitual y permanente y con vocación de estabilidad, con independencia de la relación que exista entre todas ellas. Una unidad de convivencia puede estar compuesta por varias unidades familiares. La composición de la unidad familiar será la que se establezca en la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

En el caso de viviendas dúplex en edificios de tipología residencia colectiva y de viviendas unifamiliares, los ingresos de las personas miembros de la unidad de convivencia se determinará de conformidad con la normativa reguladora del IRPF. Para estos efectos, se procederá de la siguiente manera:

 • Se partirá de la cuantía de la base imponible general del ahorro, regulada en los artículos 48 y 49 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, correspondiente a la declaración o declaraciones presentadas por cada persona de la unidad de convivencia relativas al último período impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud. De no disponer de la correspondiente declaración por no estar obligado a tributar por ese concepto, deberá acreditar los ingresos mediante certificaciones de ingresos emitidas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), nóminas y seguros sociales. En estos casos, deberá aportar, además, una declaración responsable de sus ingresos.
 • La cuantía resultante se convertirá en número de veces el IPREM en vigor en el período a que refieran los ingresos acreditados.
 • El número de veces del IPREM resultante se ponderará en función de los siguientes coeficientes multiplicativos, según corresponda:
  • Unidad familiar de un miembro: 1,00
  • Unidad familiar de 2 miembros: 0,90
  • Unidad familiar de tres miembros: 0,80
  • Unidad familiar de cuatro miembros: 0,75
  • Unidad familiar de cinco o más miembros: 0,75.

En el supuesto de que la unidad de convivencia estuviese compuesta por más de una unidad familiar das en las establecidas en la normativa del IRPF, los ingresos de cada unidad familiar, convertidos en número de veces el IPREM y ponderados conforme a lo antes dicho, se sumará y el resultado deberá ser inferior al límite máximo previsto en las presentes bases reguladoras.

Si algún miembro de la unidad familiar es una persona con discapacidad, en los términos establecidos en la normativa del IRPF, el coeficiente corrector aplicable será el del tramo siguiente a aquel que le correspondiese.

Para el caso de que en la unidad familiar hubiese mujeres gestantes en el momento de la convocatoria, los concebidos y no nacidos contarán como miembros de la unidad familiar, para los efectos de la aplicación del coeficiente multiplicativo corrector, siempre que con la aplicación de esta fórmula se obtenga un mayor beneficio. Igual tratamiento tendrá la acreditación de la adopción en trámite.

CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES

La cuantía de las subvenciones se determinará en función del número de viviendas de la edificación y según su situación, de conformidad con los siguientes criterios:

 1. Para las edificaciones y viviendas sitas en ámbitos históricos del Camino de Santiago:
  1. Viviendas unifamiliares dúplex: 60% del gasto subvencionable, sin que pueda exceder de 4.500€
  2. Edificios de tipología residencial colectiva con un número de viviendas igual o inferior a 8: 60% del gasto subvencionable, sin que pueda exceder de 35.000 €
  3. Edificios de tipología residencial colectiva con un número de viviendas superior a 8: 60% del gasto subvencionable, sin que pueda exceder los 28.000€.
 2. Para las edificaciones y viviendas que no están situadas en ámbitos históricos y de los caminos de Santiago:
  1. Viviendas unifamiliares y dúplex: 60% del gasto subvencionable, sin que pueda exceder los 2.500€.
  2. Edificios de tipología residencial colectiva con un número de viviendas igual o inferior al 8: 60% del gasto subvencionable, sin que pueda exceder los 25.000€
  3. Edificios de tipología residencia colectiva con un número de viviendas superior a 8: 60% del gasto subvencionable, sin que pueda exceder los 1.000€, en caso de salva escaleras, y los 2.000, en caso de escaleras con plataforma.
 3. En cualquier caso, cuando la actuación consista en la instalación de un salva escaleras, la cuantía de la subvención será de un 60% del gasto subvencionable, sin que pueda exceder de 1.000€, en caso de salva escaleras de silla, de los 2.000€, en caso de salva escaleras de plataforma.

SOLICITUDES

Las solicitudes se realizarán mediante la presentación del modelo normalizado que se incorpora como anexo a la orden, disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Deberá dirigirse al área provincial del Instituto Galego da Vivienda e Solo (IGVS) del lugar donde radique el edificio o vivienda-

Las comunidades de personas propietarias y sus personas representantes deberán presentar su solicitud electrónicamente. En el caso de que presentasen sus solicitudes presencialmente, se requerirá para que las subsanen a través de su presentación electrónica. En esos casos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que fuese realizada la subsanación.

Las personas físicas deberán presentar su solicitud preferiblemente por vía electrónica. También podrán presentarla en formato papel.

Para la presentación electrónica de las solicitudes se podrá emplear cualquiera de los mecanismos de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el sistema Chave365.

En el modelo de solicitud, la entidad o persona solicitante realizará las siguientes declaraciones:

 1. Declaración de que no obtuvo ninguna otra ayuda para la misma finalidad. En caso de haber solicitado u obtenido otra ayuda, deberá indicar cuales.
 2. Compromiso de comunicar cualquier otra subvención que le sea concedida para esa misma finalidad.
 3. Declaración de no estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los números 2 y 3 de artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio.
 4. Declaración de estar al día en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
 5. Declaración responsable de la comunidad de personas propietarias o de la persona física solicitante de que el edificio o vivienda carece de dispositivo de accesibilidad que se pretende instalar.
 6. Declaración de que todos los datos de la solicitud son ciertos.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

Con la solicitud se deberá aportar:

 1. De ser el caso, documentación acreditativa de la representación de la persona que actúe en nombre de la persona física solicitante. La representación deberá acreditarse a través del modelo normalizado disponible en la sede electrónica o por cualquier otro medio válido en Derecho. El modelo normalizado podrá obtenerse en el siguiente enlace https://sede.xunta.gal/modelos-normalizados.
 2. En el caso de ser solicitudes en nombre de comunidades de personas propietarias, certificado de la persona que ejerza las funciones de secretario, en el que se recoja tanto el acuerdo de solicitar la ayuda de este programa como de nombramiento de la persona que la represente en la tramitación del expediente, conforme al modelo que se acompaña a la orden como anexo II.
 3. Anexo III, de comprobación de datos y declaración responsable de la composición de la unidad de convivencia, para el caso de personas propietarias de viviendas dúplex y de viviendas unifamiliares.
 4. Proyecto redactado por el técnico/a competente o memoria de las actuaciones del edificio o vivienda. El proyecto o memoria identificará el edificio o la vivienda, así como los datos que se refieren en la solicitud e incluirá fotografías donde se muestren las zonas donde se realizarán las actuaciones, y tendrá los siguientes contenidos mínimos:
  1. Inmueble: número de viviendas y número de pisos servidos por el dispositivo de accesibilidad.
  2. Descripción detallada de las actuaciones que se pretende realizar.
  3. Características del dispositivo de accesibilidad que se pretende instalar.
  4. Presupuesto desagrado y detallado de la inversión de la instalación.
  5. Calendario de ejecución, en que se detalle el gasto que se prevé realizar en las correspondientes anualidades.
 5. Informe de evaluación del edificio, con los contenidos que figuran el en anexo II del Real Decreto 233/2015, de 5 de abril, por el que se aprueba el Plan estatal 2013-2016, o documento análogo que incluya todos los aspectos que forman parte del citado anexo, formalizados y suscritos por el técnico/a competente y emitidos con anterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda, en el caso de actuaciones en edificios de tipología residencia colectiva.
 6. Título que acredite la propiedad de las viviendas en que se solicite la instalación del dispositivo de accesibilidad: en caso de personas físicas se acreditará la propiedad con una nota simple registral y en el caso de las comunidades de personas propietarias se acreditará con la copia de la escritura de división horizontal.
 7. No será necesario aportar documentos que ya hayan sido presentados anteriormente. Para estos efectos, la persona interesada deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo fueron presentados. Se presumirá que el acceso a estos documentos es autorizado por la persona o comunidades de personas propietarias, salvo que conste expresamente su oposición a la realización de dicha consulta.
 8. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el área provincial del IGV podrá requerir su presentación o, en su falta, la acreditación por otros medios de los contenidos a que se refiere el documento.

Forma de presentación de los documentos

Las comunidades de personas propietarias y sus representantes deberán presentar la documentación complementaria electrónicamente a través de la sede electrónica. En caso de que se presentase la documentación complementaria presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. En estos casos, se considerará la fecha de presentación en aquella que fuese realizada la subsanación.

Las personas físicas deberán presentar la documentación complementaria preferiblemente a través de la sede electrónica, no obstante, también podrá presentarla en formato papel por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Para el caso de que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud, deberá indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de registro de entrada de la solicitud y el número de expediente, si dispone de él.

Las personas o comunidades de personas propietarias se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presente. Las copias de los documentos gozarán de la misma validez o eficacia que sus originales, siempre que exista constancia de que sean auténticas. Excepcionalmente, el IGVS podrá requerir la exhibición del documento original para su cotejo con la copia electrónica presentada.

En caso de los documentos que se presenten superen los tamaños máximos establecidos en la sede electrónica o tengan formato no admitido, deberán seguirse las instrucciones señaladas en la sede electrónica de la Xunta de Galicia en la siguiente dirección: http://sede.xunta.gal/documentación-de-gran-tamaño.

COMPROBACIÓN DE DATOS

Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automáticamente los datos incluidos en los siguientes documentos elaborados por las administraciones públicas:

 1. DNI o NIE de la persona solicitante o de su representante.
 2. NIF de la comunidad de personas propietarias.
 3. Certificaciones de la AEAT, de la Tesorería General de la Seguridad Social, acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, y de no tener pendiente ninguna otra deuda con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, de la persona del solicitante y, si es el caso, de los demás miembros que componen la unidad familiar.
 4. Certificado de renta expedido por la AEAT de la persona solicitante y, si fuera el caso, de los demás miembros que componen la unidas familiar, correspondientes a los ingresos del ejercicio vencido inmediatamente anterior a la fecha de solicitud.
 5. Certificado de discapacidad emitido por la Xunta de Galicia de la persona solicitante o, de ser el caso, de las personas que componen la unidad familiar.

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

Los beneficiarios deberán comunicar a la correspondiente área provincial del IGVS la finalización de las obras relativas a cada una de las anualidades concedidas. La comunicación deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días, contando desde el día siguiente al de la finalización o desde la finalización del plazo máximo fijado en la resolución de concesión de la subvención para la terminación de cada anualidad en obras. Las comunidades deberán hacer esta comunicación por vía electrónica, las personas físicas deberán hacer esta comunicación por esta misma vía, cuando hubiesen elegido esta forma de presentación. La comunicación se realizará conforme al anexo IV.

La comunicación de ejecución parcial de obras deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

 • Memoria económica justificativa del coste de las actuaciones realizadas, en que haga constar el cumplimiento de las actuaciones de la anualidad que le corresponda justificar y que contendrá la relación clasificada de gasto por las actuaciones realizadas, con las correspondientes facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, donde consten la identificación del acreedor, o su importe y su fecha de emisión, así como los documentos que justifiquen o su pago. Para esos efectos, su pago deberá justificarse mediante extractos o certificaciones bancarias debidamente identificados, sellados y firmados por el solicitante.
 • Memoria explicativa de las obras realizadas.
 • Fotografías que muestren las obras realizadas.
 • Copia de 3 presupuestos, en el supuesto de que el importe de gastos subvencionable de la actuación supere la cuantía de 30.000€. La elección entre las ofertas presentadas se realizarán conforme criterios de eficiencia y economía y debe justificarse expresamente en una memoria a elección, cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

La comunicación de final de las obras deberá ir acompañada, además de con la documentación señalada anteriormente, con la siguiente documentación:

 • Certificado de finalización de obra.
 • Justificante de haber realizado la inscripción en el Registro de Aparatos Elevadores, de ser el caso.
 • Boletín de instalación firmado por la Consellería de industria, de ser el caso.
 • Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que financiasen dicha actividad.
 • Transcurridos los plazos indicados sin que la persona o comunidad presentaran la documentación justificativa de la anualidad correspondiente, el órgano instructor les requerirá para su presentación en el plazo improrrogable de 10 días.
 • En ningún caso se admitirá la presentación de la documentación justificativa, parcial o final, de la subvención con posterioridad al 30 de noviembre de cada una de las anualidades comprendidas en la resolución de concesión.
 • En el caso de no haberse presentado la justificación de la anualidad correspondiente en los plazos indicados ni de haberse reajustado las anualidades, la persona titular del área provincial de IGVS emitirá informe sobre el cumplimiento de los requisitos y elevará una propuesta de pago a la persona titular de la Dirección General del IGV, quien resolverá en atención a los recursos económicos existentes.

PAGO DE LA SUBVENCIÓN

El pago se realizará mediante transferencia bancaria en la cuenta de titularidad de la persona beneficiaria, señalada en el anexo I.

INCOMPATIBILIDADES

Las subvenciones previstas en esta orden son compatibles con las ayudas que se puedan percibir para las mismas actuaciones, siempre que el importe de todas ellas no supere su coste.

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El plazo comenzará el día siguiente al de la publicación de la orden en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 2 de noviembre de 2017, y en todo caso, en el momento de agotarse el crédito presupuestario, que será publicado en el DOGA mediante resolución de la persona titular de la Dirección General del IGVS.


INFORMACIÓN ADICIONAL

 • ORDE do 23 de agosto de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións do Programa de instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial colectiva, nas súas vivendas dúplex e en vivendas unifamiliares, e se convocan para o ano 2017, con carácter plurianual.
 • EXTRACTO da Orde do 23 de agosto de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións do Programa de instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial colectiva, nas súas vivendas dúplex e en vivendas unifamiliares, e se convocan para o ano 2017, con carácter plurianual.
 • ACTUALIZACIÓN 19/12/2017: ESGOTAMENTO DE CRÉDITO DA ORDE 23 DE AGOSTO DE 2017.

Ilustración: Pixabay.

adult-2398561_960_720

Programa de bono de las personas autónomas

En el día de hoy, se publica en el Diario Oficial de Galicia la Orden de 11 de julio de 2017 da Consellería de Economía, Emprego e Industria, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa del Bono de las personas autónomas y se procede a su convocatoria para el año 2017.

Esta orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras por las cuales se regirá la convocatoria pública de ayudas del Programa del bono de las personas autónomas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia (Código de procedimiento TR341Q).

Beneficiari@s

Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las personas trabajadoras autónomas que residan y tengan domicilio fiscal en Galicia, que tengan una antigüedad mínima en la realización efectiva de una actividad empresarial o profesional de manera ininterrumpida en la fecha de la solicitud de la ayuda por un plazo superior a 42 meses y que tengan un rendimiento neto reducido de los rendimientos de actividades económicas declarados en la declaración del IRPF, anual inferior a 30.000 euros  y una facturación mínima anual de 12.000 euros, IVA incluido, declarados en el año anterior a la convocatoria.

Quedan excluidos de esta orden:

 • Los familiares que, de manera habitual, realizan trabajos para personas trabajadoras autónomas que no tengan condición de trabajadores por cuenta ajena conforme a lo establecido en el artículo 1.3. e) del Texto refundido del Estatuto de los trabajadores.
 • Los trabajadores económicamente independientes a que se refiere el Capítulo III del Título II de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

Subvención del bono del autónomo

 1. Se podrá conceder para la mejora de la competitividad de la actividad empresarial o profesional de las personas beneficiarias de esta orden una subvención, mediante pago anticipado de 3.000€.
 2. Esta ayuda se destinará a sufragar los gastos en los siguientes servicios:
  • Profesionalización: servicios de mejora de la gestión financiera y búsqueda de financiación, servicios de optimización de procesos de producción y cadena logística, relanzamiento comercial, imagen, comunicación y posicionamiento web.
  • Desarrollo estratégico: plan de mejora empresarial, márketing, redefinición del modelo de negocio e identificación de los socios y redes de cooperación.
  • También se podrá tener en consideración cualquier otro servicio o actividad no incluido en los párrafos anteriores que puedan ser considerados de manera indubitable como dirigido a la mejora de la competitividad.
  • Asimismo, podrá ser computable como gasto subvencionable el pago del importe de la cofinanciación privado de los servicios contratados con el Igape a través del Programa Re-Acciona.
  • A través de esta ayuda serán subvencionables los gastos realizados desde el día siguiente al de la publicación de esta orden y durante el periodo subvencionable, efectivamente justificados, mediante facturas y documentos bancarios acreditativos de su pago, con anterioridad a la finalización del periodo de justificación establecido en la resolución de concesión o, en todo caso, hasta el 20 de diciembre del ejercicio en curso.
 3. La liquidación del importe final de las subvenciones concedidas se calcularán en función de las facturas y demás justificantes que se presente al respecto. En el caso de que los gastos totales justificados y admitidos sean inferiores al importe de la subvención concedida, se practicará la reducción proporcional correspondiente siempre que se cumpliesen los objetivos previstos. Se entenderá que será por cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución de la actividad subvencionada.

Solicitud y plazo de presentación

En relación con la presentación de solicitudes, las personas beneficiarias a las cuales va dirigida esta orden de subvención son las personas autónomas que ejercen una actividad económica y disponen de herramientas informáticas con un conocimiento básico de su funcionamiento en cualquier actividad comercial que realicen, por lo que se considera que la presentación electrónica supondrá un importante ahorro de tiempo y recursos materiales en su tramitación, tanto para la persona solicitante como para la propia Administración. Por lo tanto, las solicitudes se deberán presentar obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

Si alguna de las personas interesadas presenta su solicitud presencialmente, será requerida para que subsane a través de su presentación electrónica. Para estos efectos, se considera como fecha de presentación de la solicitud aquella en la cual fuese realizada la subsanación-

Para presentar las solicitudes se podrá utilizar cualquiera de los mecanismos de identificación y firma admitidos por la sede electrónica, incluido el sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365)

El plazo para presentar las solicitudes de ayudas de este programa será del 1/08/2017 al 31/08/2017. El plazo de resolución será de tres meses. Sentido del silencio administrativo: negativo.

Documentación

Las solicitudes deberán presentarse en los modelos normalizados que figuran como anexos a la orden y deberán ir acompañados de la documentación que se relaciona a continuación:

 • Cuando se actúe mediante representación, poder suficiente de la persona representante para actuar en nombre de la persona representada.
 • Memoria descriptiva del servicio/actividad solicitada en la que consten, entre otros, la justificación de la necesidad para el desarrollo de la mejora competitiva (modelo anexo I).
 • Certificado de la entidad prestadora del servicio/actividad en el cual conste su idoneidad para su prestación y el contenido de su presentación.
 • En el caso de estar realizando el servicio, facturas y sus correspondientes justificantes bancarios de pago; de no ser así, factura pro forma (modelo anexo II).
 • No será necesario aportar documentos que ya hayan sido presentadas con anterioridad siempre que la persona interesada exprese su consentimiento para que sean consultado u obtenidos dichos documentos. A estos efectos la persona interesada deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo se presentaron los citados documentos.
 • La documentación complementaria se presentará por vía electrónica. Las personas interesadas se responsabilizarán de los documentos que presenten. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la Administración podrá requerir de manera motivada la exhibición del documento original para el cotejo de la copia electrónica presentada.

Comprobación de datos

Para tramitar este procedimiento se consultarán automáticamente los datos incluidos en los siguientes documentos elaborados por las administraciones públicas:

 • N.I.F o N.I.E de la persona solicitante o representante.
 • Vida laboral del trabajador autónomo.
 • Certificación de estar al día en las obligaciones tributarias con la Seguridad Social.
 • Certificación de estar al día con sus obligaciones con la Agencia Tributaria de Galicia.
 • Certificación de estar al día con sus obligaciones tributarias con la Administración Estatal de la Administración Tributaria.
 • IRPF de la persona solicitante correspondiente al ejercicio del año anterior de esta convocatoria.
 • En el caso de que la persona se oponga a dicha consulta, deberá indicarlo en el cuadro indicado en el anexo I y aportar los documentos correspondientes.

De no aportarse con anterioridad, el pago de las ayudas quedará condicionado a la presentación, en plazo, términos y forma que se establezcan en la resolución de concesión, de la documentación que se exija de forma expresa en ella, entre la cual deberá figurar los la siguiente:

 • Declaración complementaria del conjunto de las ayudas solicitadas, tanto de las aprobadas o concedidas como de las pendientes de resolución para el mismo proyecto de distintas administraciones públicas competentes u otros entes públicos, o de ser el caso, que no solicitó ni percibió otras ayudas o subvenciones, así como una declaración de las ayudas de minimis obtenidas en el ejercicio corriente y en los anteriores según el modelo del anexo III.
 • Documentación justificativa de la realización de los gastos imputados a la subvención, mediante facturas y documentaos bancarios acreditativos de su efectivo pago.
 • Memoria final de resultado del servicio o actividad realizada.

Exclusiones

No podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones establecidas en esta orden las personas en las que concurran las circunstancias previstas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia:

 • Ser condenada mediante sentencia firma a la pena de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
 • Solicitar la declaración de concurso de acreedores, ser declaradas insolventes en cualquier procedimiento, encontrarse declaradas en concurso, salvo que en éste adquiriese eficacia un convenio.
 • No estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributaria o frente a la Seguridad Social, o tener pendiente alguna deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma.
 • Tener la residencia fiscal en un territorio cualificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
 • No estar al día en el pago de obligaciones por reintegro de subvención.

Ayudas bajo condiciones de minimis.

Las ayudas establecidas en esta orden quedan sometidas al régimen de minimis en los términos establecidos en el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Por tanto, la ayuda total de minimos concedida a una empresa no será superior a 200.000 euros durante el período de dos ejercicios fiscales anteriores y al ejercicio fiscal actual de la empresa solicitante, o a 100.000 euros en el supuesto de una ayuda establecida a una empresa que opere en el sector de transporte por carretera. Para el cómputo se tendrá en cuenta el concepto de <<única empresa>>.

Por tratarse de ayudas sometidas al régimen de ayudas de minimis, no podrán concederse a empresas de los siguientes sectores:

 • Pesca y acuicultura, según se establece en el Reglamento nº104/2000 del Consejo.
 • Empresas dedicadas a la producción primaria de los productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I del Tratado.
 • Las que operan en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, en los siguientes casos:
  1. Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o cantidad de productos de este tipo adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesadas.
  2. Cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de ésta se repercuta en los productores primarios.
 • A las empresas que realicen actividades relacionadas con exportación en terceros países o Estados miembros cuando la ayuda esté vinculada directamente a las cantidades exportadas, a la creación y funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos de explotación vinculados a la actividad de explotación.
 • Las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados.

Obligaciones de las personas beneficiarias

 • Permanecer de alta en el RETA durante un perído mínimo de dos años desde la solicitud de subvención, salvo cese por causas ajenas a su voluntad, lo que deberá acreditar de manera fidedigna.
 • Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención.
 • Comunicar al órgano concedente cualquier modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, así como de los compromisos asumidos por las personas beneficiarias y, de ser el caso, la obtención corriente de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
 • Proceder a los reintegros de los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artículo 33 de la Ley 9/2007, de Subvenciones de Galicia.

 INFORMACIÓN ADICIONAL

 • ORDE do 11 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento TR341Q).
 • EXTRACTO da Orde do 11 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento TR341Q).

Imagen: Pixabay

 

lantern-1876018_960_720

Subvenciones para la renovación cubiertas con teja cerámica.

El Diario Oficial de Galicia publica hoy la Orden de 19 de junio de 2017, de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la renovación de cubiertas con teja cerámica, y se procede a su convocatoria para el año 2017.

Las subvenciones reguladas en estas bases tienen por objeto fomentar la renovación de cubiertas con teja cerámica alcanzando mejoras significativas en la demanda energética de los edificios con el consiguiente ahorro en términos económicos. (Código de procedimiento IN423B)

Personas beneficiarias

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones, las personas físicas o Comunidades de propietarios, siempre que la actuación subvencionable se realice en viviendas o edificios de vivienda colectiva de su titularidad, sitos en la Comunidad Autónoma de Galicia.

No podrán obtener la condición de personas beneficiarias, las personas físicas en la cuales concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 10.2 de la Ley 9/2007, d e13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en su normativa de desarrollo.

En ningún caso el objeto de la subvención se destinará ni se adscribirá a ninguna actividad profesional o empresarial.

Las personas beneficiarias se obligan a facilitar cuanta información les sea requerida por la Dirección Xeral de Enerxía e Minas en ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

Solicitudes

Para poder ser beneficiario de las subvenciones deberá presentar una solicitud ajustado al modelo normalizado que se incluye en el anexo II de la orden, que irá acompañada de los siguientes documentos:

–    Documentación genérica:

 • En el caso de que el solicitante sea una Comunidad de propietarios:
 • Copia del acta de la Junta de propietarios donde conste el nombramiento del presidente o certificado del secretario.
 • Copia del acta de la Junta de propietarios aprobando la rehabilitación de la fachada o certificado del Secretario.
 • Copia del acta de la Junta de propietarios aprobando la solicitud de la subvención o certificado del Secretario.
 • Acreditación de la titularidad del edificio o vivienda mediante certificación del Registro de la Propiedad, escritura pública de obra nueva, escritura pública de compraventa, escritura pública de aceptación o partición de la herencia, escritura pública de donación y aceptación, o sentencia judicial, según corresponda. No se admitirán como acreditación de la titularidad recibos del impuesto de bienes inmuebles o certificaciones del Catastro inmobiliario.

–     Documentación técnico-económica:

o   Memoria explicativa según el anexo III.

o Cuadro de gastos para los que se solicita la subvención según el anexo IV, acompañado de los presupuestos o facturas pro forma que justifiquen dichos gastos.

o  Proyecto técnico visado por el órgano correspondiente cuando sea preciso según la entidad de la obra.

o  Reportaje fotográfico antes de la rehabilitación que incluya imágenes del conjunto de la vivienda y concretamente de la cubierta a renovar, así como de la fachada principal del edificio o vivienda unifamiliar donde se aprecie el número de portal o calle.

o  Cuando resulte de aplicación, copia de tres ofertas solicitadas y en caso de no optar por la más ventajosa, memoria justificativa de la diferente elección.

o No será necesario aportar documentos que ya fueran presentados.  A estos efectos, la persona interesada deberá indicar en que momento y ante qué órgano administrativo presentó dichos documentos.

o  La documentación complementaria se presentará preferiblemente por vía electrónica.

La presentación electrónica será obligatoria para los sujetos obligados a la presentación electrónica de la solicitud.  (Entidades sin personalidad jurídica, como las Comunidades de propietarios).

Aquellas personas interesadas no obligadas a la presentación electrónica opcionalmente podrán presentar las solicitudes presencialmente en soporte papel en cualquiera de los lugares o registros establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Las solicitudes de ayuda se cubrirán a través del formulario normalizado, mediante la aplicación informática habilitada para el efecto accesible desde la Sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, o bien desde la página web https://appsdxem.xunta.gal/renovelousa

Una vez validada la solicitud y siempre y cuando existan fondos disponibles, la aplicación informática reflejará el estado de <<Reservada>>. El estado de <<Reservada>> significa que en la aplicación se reservó la cuantía de la ayuda correspondiente para esta solicitud, a expensas de la aprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria.

Una vez que la cantidad reservada sea equivalente a la cantidad máxima destinada a esta convocatoria se podrá seguir cubriendo formularios de solicitud de ayuda, hasta que finalice el plazo máximo de presentación. Las solicitudes en estado de <<Reservada>> dispondrán del plazo máximo de cinco días hábiles para su presentación. De no presentarse en el referido plazo, se procederá a su cancelación en la aplicación informática y se anularán la reserva de fondos.

Las solicitudes se presentarán preferiblemente por vía electrónica. Para la presentación de las solicitudes por esta vía podrá utilizarse el documento de identidad electrónico o los certificados digitales emitidos por las autoridades de certificación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y certificados camerales (Camerfirma).

Plazo

El plazo para cubrir y validar las solicitudes será de tres meses desde el día siguiente de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia, salvo que se produzca el agotamiento del crédito.

En el supuesto de que antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes se agotara el crédito establecido en la convocatoria, el órgano concedente acordará la inadmisión de solicitudes y se publicará tal circunstancia en el DOGA.

Actuaciones y gastos subvencionables

La actuación subvencionable será la renovación de cubiertas existentes de edificios de vivienda colectiva o unifamiliares, junto con sus instalaciones anexas, de ser el caso, por una cubierta de teja cerámica. No se admitirán solicitudes que consistan en la realización de obras o trabajos de renovación parciales de la cubierta.

La renovación tiene que cumplir o mejorar las exigencias mínimas que fija el Código técnico de la edificación en el documento <<DB HE-1>> Limitación de la demanda energética.

Con carácter general, se consideran gastos subvencionables aquellos que de forma indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionable.

Las actuaciones y gastos subvencionables deberán estar realizados y efectivamente pagados con anterioridad a la fecha de justificación (1 de diciembre de 2017, inclusive).

Se considerarán costes subvencionables, aquellos gastos que se generen y que sean directamente imputables a las actuaciones de renovación de cubiertas, realizados desde el 1 de enero de 2017 hasta la fecha de justificación, y en concreto:

 • Costes de los materiales de nuevas cubiertas de teja cerámica.
 • Costes de desmontajes de cubiertas existentes.
 • Costes de montajes de nuevas cubiertas de teja cerámica.
 • Coste de las memorias básicas, informes técnicos y certificados necesario o proyectos de arquitectura o ingeniería en la parte correspondiente a las actuaciones que se vayan a subvencionar.
 • Coste de licencias.

Costes nos subvencionables

 • La sustitución o instalación de carpintería exteriores (ventanas, canalones, etc) vidrios, así como chimeneas.
 • Gastos y costes financieros, como consecuencia de la inversión.
 • Gastos realizados en bienes usados.
 • El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se subvencionará cuando no sea susceptible de recuperación o compensación.
 • Cuando el importe de gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de contratos del sector público, para el contrato menor, la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra. La elección entre las ofertas presentadas, que deberá presentarse junto con la solicitud, se realizará conforme a los criterios de eficacia y economía, y en el supuesto de no recaer la adjudicación en la propuesta económica más ventajosa, deberá aportar una memoria justificativa en la que se exprese la elección del adjudicatario del contrato.

Cuantía de las ayudas

Para las actuaciones incluidas en la presente convocatoria, el coste subvencionable máximo será de 55 euros por m2 de la cubierta.

La cuantía de la subvención será del 40% de los costes totales subvencionables (IVA incluido, cuando tal impuesto sea subvencionable).


INFORMACIÓN ADICIONAL.

 • ORDE do 19 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a renovación de cubertas con tella cerámica, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN423B).
 • EXTRACTO da Orde do 19 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a renovación de cubertas con tella cerámica, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN423B).
roof-776314_960_720

Subvenciones para la renovación fachadas y cubiertas de pizarra.

El Diario Oficial de Galicia publica hoy la Orden de 19 de junio de 2017 de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, por la que publican las bases que tienen por objeto fomentar la renovación de fachadas y cubiertas con pizarra para conseguir mejoras significativas en la demanda energética de los edificios con los consiguientes ahorros en términos económicos, y se convocan para el año 2017.

Personas beneficiarias

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones, las personas físicas o Comunidades de propietarios, siempre que la actuación subvencionable se realice en viviendas o edificios de vivienda colectiva de su titularidad, sitos en la Comunidad Autónoma de Galicia.

No podrán obtener la condición de personas beneficiarias, las personas físicas en la cuales concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 10.2 de la Ley 9/2007, d e13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en su normativa de desarrollo.

En ningún caso el objeto de la subvención se destinará ni se adscribirá a ninguna actividad profesional o empresarial.

Las personas beneficiarias se obligan a facilitar cuanta información les sea requerida por la Dirección Xeral de Enerxía e Minas en ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

Solicitudes

Para poder ser beneficiario de las subvenciones deberá presentar una solicitud ajustado al modelo normalizado que se incluye en el anexo II de la orden, que irá acompañada de los siguientes documentos:

 • Documentación genérica:
  • En el caso de que el solicitante sea una Comunidad de propietarios:
   • Copia del acta de la Junta de propietarios donde conste el nombramiento del presidente o certificado del secretario.
   • Copia del acta de la Junta de propietarios aprobando la rehabilitación de la fachada o certificado del Secretario.
   • Copia del acta de la Junta de propietarios aprobando la solicitud de la subvención o certificado del Secretario.
  • Acreditación de la titularidad del edificio o vivienda mediante certificación del Registro de la Propiedad, escritura pública de obra nueva, escritura pública de compraventa, escritura pública de aceptación o partición de la herencia, escritura pública de donación y aceptación, o sentencia judicial, según corresponda. No se admitirán como acreditación de la titularidad recibos del impuesto de bienes inmuebles o certificaciones del Catastro inmobiliario.
 • Documentación técnico-económica:
  • Memoria explicativa según el anexo III.
  • Cuadro de gastos para los que se solicita la subvención según el anexo IV, acompañado de los presupuestos o facturas pro forma que justifiquen dichos gastos.
  • Proyecto técnico visado por el órgano correspondiente cuando sea preciso según la entidad de la obra.
  • Reportaje fotográfico antes de la rehabilitación que incluya imágenes del conjunto de la vivienda y concretamente de la cubierta a renovar, así como de la fachada principal del edificio o vivienda unifamiliar donde se aprecie el número de portal o calle.
  • Cuando resulte de aplicación, copia de tres ofertas solicitadas y en caso de no optar por la más ventajosa, memoria justificativa de la diferente elección.
  • No será necesario aportar documentos que ya fueran presentados. A estos efectos, la persona interesada deberá indicar en que momento y ante qué órgano administrativo presentó dichos documentos.
  • La documentación complementaria se presentará preferiblemente por vía electrónica.

La presentación electrónica será obligatoria para los sujetos obligados a la presentación electrónica de la solicitud.  (Entidades sin personalidad jurídica, como las Comunidades de propietarios).

Aquellas personas interesadas no obligadas a la presentación electrónica opcionalmente podrán presentar las solicitudes presencialmente en soporte papel en cualquiera de los lugares o registros establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Las solicitudes de ayuda se cubrirán a través del formulario normalizado, mediante la aplicación informática habilitada para el efecto accesible desde la Sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, o bien desde la página web https://appsdxem.xunta.gal/renovelousa

Una vez validada la solicitud y siempre y cuando existan fondos disponibles, la aplicación informática reflejará el estado de <<Reservada>>. El estado de <<Reservada>> significa que en la aplicación se reservó la cuantía de la ayuda correspondiente para esta solicitud, a expensas de la aprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria.

Una vez que la cantidad reservada sea equivalente a la cantidad máxima destinada a esta convocatoria se podrá seguir cubriendo formularios de solicitud de ayuda, hasta que finalice el plazo máximo de presentación. Las solicitudes en estado de <<Reservada>> dispondrán del plazo máximo de cinco días hábiles para su presentación. De no presentarse en el referido plazo, se procederá a su cancelación en la aplicación informática y se anularán la reserva de fondos.

Las solicitudes se presentarán preferiblemente por vía electrónica. Para la presentación de las solicitudes por esta vía podrá utilizarse el documento de identidad electrónico o los certificados digitales emitidos por las autoridades de certificación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y certificados camerales (Camerfirma).

Plazo

El plazo para cubrir y validar las solicitudes será de tres meses desde el día siguiente de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia, salvo que se produzca el agotamiento del crédito.

En el supuesto de que antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes se agotara el crédito establecido en la convocatoria, el órgano concedente acordará la inadmisión de solicitudes y se publicará tal circunstancia en el DOGA.

Actuaciones y gastos subvencionables

La actuación subvencionable será la renovación de fachadas y cubiertas existentes de viviendas unifamiliares o edificios de vivienda colectiva, junto con sus instalaciones anexas, de ser el caso, por una fachada o cubierta de pizarra. No se admitirán las solicitudes que consistan en la realización de trabajos de renovaciones parciales de la fachada o cubierta.

La renovación tiene que cumplir o mejorar las exigencias mínimas que fija el Código técnico de la edificación en el documento DB HE- limitación de la demanda energética.

Serán gastos subvencionables aquellos que de forma indubitada responda a la naturaleza de la actividad subvencionable. Las actuaciones y gastos subvencionables deberán estar realizados y efectivamente pagados antes del 1 de diciembre 2017 (inclusive).

Se considerará coste subvencionable aquellos gastos que se generen y sean directamente imputables a las actuaciones de renovación de fachadas y cubiertas, realizados desde el 1 de enero de 2017 hasta la fecha de justificación (1 de diciembre de 2017), y en concreto:

 • Coste de las memorias básicas, informes técnicos y certificaciones necesarios, o proyectos de arquitectura o ingeniería en la parte correspondiente a las actuaciones a subvencionar.
 • Coste de licencias.
 • Coste de desmontaje de las fachadas y cubiertas existentes.
 • Coste de materiales de las nuevas fachadas y cubiertas de pizarra. La pizarra pertenecerá en su calidad comercial a la primera selección
 • Coste de montaje de las nuevas fachadas y cubiertas de pizarra.

Costes no subvencionables

 • La sustitución o instalación de carpinterías exteriores (puertas, ventanas, canalones), vidrios y chimeneas.
 • Gastos y costes financieros generados, como consecuencia de la inversión.
 • Gastos realizados en bienes usasdos.
 • El I.V.A se subvencionará cuando no sea susceptible de recuperación o compensación.

Cuantía de las subvenciones

Para las actuaciones incluidas en esta convocatoria, el coste subvencionable máximo será de 70 euros por m2 de fachada o cubierta. La cuantía de la subvención será del 40 % de los costes totales subvencionables (IVA incluido, cuando el impuesto sea subvencionable).


INFORMACIÓN ADICIONAL

 • ORDE do 19 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a renovación de fachadas e cubertas de lousa, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN314A).
 • EXTRACTO da Orde do 19 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a renovación de fachadas e cubertas de lousa, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN314A).
IMG_20160526_194918

Subvenciones para la rehabilitación con granito de las fachadas de edificaciones de vivienda existentes.

Hoy publica el Diario Oficial de Galicia la Orden de 19 de junio de 2017, que tienen por objeto aprobar las bases por las que se regirá la concesión de subvenciones de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, en régimen de concurrencia no competitiva, para la rehabilitación con granito de las fachadas de edificaciones de vivienda existentes en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se convocan para el año 2017.

Las subvenciones reguladas por estas bases tienen por objeto fomentar la rehabilitación con granito de las fachadas de edificaciones de viviendas existentes y contribuir al embellecimiento del tejido constructivo gallego con un material de fácil colocación y respetuoso con el medio ambiente a la vez que mejora la eficiencia energética.

Personas beneficiarias

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones, las personas físicas o Comunidades de propietarios, siempre que la actuación subvencionable se realice en viviendas o edificios de vivienda colectiva de su titularidad, sitos en la Comunidad Autónoma de Galicia.

No podrán obtener la condición de personas beneficiarias, las personas físicas en la cuales concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 10.2 de la Ley 9/2007, d e13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en su normativa de desarrollo.

En ningún caso el objeto de la subvención se destinará ni se adscribirá a ninguna actividad profesional o empresarial.

Las personas beneficiarias se obligan a facilitar cuanta información les sea requerida por la Dirección Xeral de Enerxía e Minas en ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

Solicitudes

Para poder ser beneficiario de las subvenciones deberá presentar una solicitud ajustado al modelo normalizado que se incluye en el anexo II de la orden. Deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

 • Documentación genérica:
  • En el caso de que el solicitante sea una Comunidad de propietarios:
   • Copia del acta de la Junta de propietarios donde conste el nombramiento del presidente o certificado del secretario.
   • Copia del acta de la Junta de propietarios aprobando la rehabilitación de la fachada o certificado del Secretario.
   • Copia del acta de la Junta de propietarios aprobando la solicitud de la subvención o certificado del Secretario.
  • Documentación técnico-económica:
   • Memoria explicativa según el anexo III.
   • Cuadro de gastos para los cuales se solicita la subvención, según el anexo IV, junto con los presupuestos o facturas pro forma que justifique los gastos.
   • Reportaje fotográfico de la rehabilitación que incluya imágenes del conjunto de la vivienda y concretamente de las fachadas que se van a rehabilitar, así como de la fachada principal del edificio o vivienda unifamiliar donde se aprecie el número del portal o calle.
   • Proyecto técnico visado por el órgano competente, en el caso de ser preceptivo.
   • Cuando resulte de aplicación, copia de tres ofertas solicitadas e, en caso de no optarse por la más ventajosa, memoria justificativa de la diferente elección. En el caso de no presentar las ofertas por concurrir alguna de las circunstancias indicadas en las bases, deberá indicar el motivo.
  • No será necesario aportar los documentos que ya hayan sido presentados anteriormente. A estos efectos, la persona interesada deberá indicar en que momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos.

La solicitudes de ayuda se cubrirán a través del formulario normalizado accesible desde la sede electrónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), o bien desde la página web https://appsdxem.xunta.gal/renovegranito.

Una vez validada la solicitud y siempre y cuando existan fondos disponibles, la aplicación informática reflejará el estado de <<Reservada>>. El estado de <<Reservada>> significa que en la aplicación se reservó la cuantía de la ayuda correspondiente para esa solicitud, a expensas de la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria.

Una vez que la cantidad reservada sea equivalente a la cantidad máxima destinada a esta convocatoria, se podrá seguir cubriendo formularios de solicitud de ayuda, hasta que finalice el plazo máximo de presentación. Estas solicitudes aparecerán en lista de espera, indicarán la posición que ocupan en ella y, de ser el caso, en el momento en que se liberen los fondos como consecuencia de actuaciones reservadas, pasarán al estado de <<Reservadas>>.

Las solicitudes en estado de <<Reservada>> dispondrán de un plazo máximo de cinco días hábiles para su presentación. De no presentarse en el plazo referido, se procederá a su cancelación en la aplicación informática y se anulará la reserva de fondos.

Las solicitudes se presentarán preferiblemente por vía electrónica. Para la presentación de las solicitudes por esta vía podrá utilizarse el documento de identidad electrónico o los certificados digitales emitidos por las autoridades de certificación  de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y certificados camerales (Camerfirma).

La presentación electrónica será obligatoria para las entidades sin personalidad jurídica (tales como comunidades de vecinos, entre otras) y las personas representantes de las anteriores.

Las personas interesadas no obligadas a la presentación electrónica, opcionalmente, podrán presentar las solicitudes presencialmente en soporte papel en cualquiera de los lugares o registros establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Plazo

El plazo para cubrir y validar las solicitudes será de tres meses desde el día siguiente de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia, salvo que se produzca el agotamiento del crédito.

Actuaciones subvencionables

A actuación subvencionable será a rehabilitación da envolvente das fachadas existentes de viviendas o edificios de vivienda colectiva. No se admitirán las solicitudes que consistan en la realización de obras o trabajos de rehabilitación parciales de la fachada.

Los tipos de fachada o envolventes térmicas subvencionables son fachadas pegadas de granito, fachadas trasventiladas de granito y fachadas de perpiaño, con las siguientes características:

 1. Fachadas pegadas de granito: compuesto de placas de granito pegadas, con morteros o adhesivos a la estructura soporte, y sujetas con anclajes de vara como elemento de seguridad.
 2. Fachadas trasventiladas de granito: compuesta por placas de granito fijadas a la estructura de soporte mediante un sistema de anclaje, existente entre ellas una cámara de aire y un material aislante.
 3. Fachadas de perpiaño: compuesta de perpiaño de granito de espeso aproximado de 6 a 12 cm, una cámara de aire, un aislamiento y estructura interior. Las piezas de granito estarán unidas a la estructura interior mediante anclajes puntuales de seguridad.

La rehabilitación de la fachada tiene que cumplir o mejorar las exigencias mínimas que fija el Código técnico de la edificación en el documento DB HE-a Limitación de la demanda energética.

La solución constructiva elegida tiene que cumplir las especificaciones de la Norma UNE 22203. Construcción de aplacados de fachada con piedra natural, en cuanto al diseño y construcción de la fachada o envolvente térmica.

Gastos subvencionables

 • Con carácter general, se considerará gasto subvencionable aquellos que, de forma indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionable. Las actuaciones y gastos subvencionables deberán estar realizados y efectivamente pagados con anterioridad a la fecha de justificación.
 • Se considerarán costes subvencionables aquellos gastos que se generen y que sean directamente imputables a las actuaciones de rehabilitación de fachadas con granito, realizados desde el 1 de enero de 2017 hasta la fecha de justificación (1 de diciembre 2017), en concreto:
  • Coste de memorias básicas, informes técnicos y certificados necesarios, o proyectos de arquitectura o ingeniería en la parte correspondiente a las actuaciones que se van a subvencionar.
  • Costes de licencias.
  • Coste de desmontaje del material de fachada o envolvente existente.
  • Coste de los materiales: granito, morteros y adhesivos, anclajes y sistemas de anclaje y material aislante.
  • Costes de mano de obra civil e instalaciones auxiliares necesarias para el montaje de la nueva envolvente de granito.

Costes no subvencionables

 • La sustitución o instalación de las carpinterías exteriores (puertas y ventanas) y vidrios.
 • Gastos y costes financieros, como consecuencia de la inversión.
 • Gastos realizados en bienes usados.
 • El I.V.A se subvencionará cuando no sea susceptible de recuperación o compensación.

Cuantías de las subvenciones

Para las actuaciones incluidas en esta convocatoria, el coste subvencionable máximo será de:

 • 110 € por m2, en caso de fachadas pegadas de granito
 • 140 € por m2, en caso de fachadas trasventiladas de granito.
 • 130€ m2, en el caso de fachadas de perpiaño de granito.

Con carácter general, la cuantía será del 40% de los costes totales subvencionables (IVA incluido, cuando el impuesto sea subvencinable) con un máximo de:

 • 12.000 euros por vivienda unifamiliar.
 • 40.000 euros por edificio de viviendas en bloque.

El importe de la subvención regulada en esta orden en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones de las distintas administraciones o cualquiera de sus entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste total de la inversión subvencionable.


INFORMACIÓN ADICIONAL

 • ORDE do 19 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a rehabilitación con granito das fachadas de edificacións de vivenda existentes e se convocan para o ano 2017 (código de procedemento IN316A).
 • EXTRACTO da Orde do 19 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a rehabilitación con granito das fachadas de edificacións de vivenda existentes e se convocan para o ano 2017 (código de procedemento IN316A).
holly-2188282_960_720

Subvención del Programa de regeneración y renovación urbanas en el ámbito del ARI de los Caminos de Santiago.

Publicada en el Diario Oficial de Galicia, la Orden de 29 de mayo de 2017 por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2015 por la que se abre el plazo para solicitar la participación para actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas en el ámbito del área de rehabilitación integral de los Caminos de Santiago, en el marco del Programa de regeneración y renovación urbanas del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.

Estas subvenciones estarán destinadas a financiar actuaciones de rehabilitación en edificios de viviendas situadas en ámbito del ARI de los Caminos de Santiago que cuenten con la correspondiente resolución de cualificación definitiva otorgada por Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

Personas o entidades beneficiarias

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las comunidades de personas propietarias y las agrupaciones de comunidades de personas propietarias. Asimismo, podrán ser beneficiarias las personas físicas propietarias únicas de edificios o de viviendas que estén en posesión de la correspondiente cualificación definitiva.

Para que las personas físicas puedan ser beneficiarias deberán tener nacionalidad española o de alguno de los Estados Miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, de Suiza o parentesco determinado por la normativa que sea de aplicación. Las personas extranjeras no comunitarias deberán tener residencia legal en España.

Para el caso de que la persona beneficiaria sea comunidad de propietarios o agrupación de comunidades de propietarios, los requisitos señalados en números anteriores deberán cumplirlos todos sus miembros.

No podrá obtener la condición de beneficiari@ aquellas que estén incursas en alguna de las causas previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 y en el artículo 10 de la Ley 9/2007.

Cuantía de las ayudas

Las ayudas del Plan estatal 2013-2016 tendrán un importe máximo de 11.000 euros por cada vivienda objeto de rehabilitación, sin que en ningún caso pueda exceder del 35% del coste subvencionable de la actuación reflejado en la cualificación definitiva.

Las ayudas autonómicas tendrán un importe máximo de 4.000 euros por cada vivienda objeto de rehabilitación, sin que en ningún caso pueda exceder del 10% del coste subvencionable de la actuación reflejado en la cualificación definitiva.

Plazo para la presentación de solicitudes

Desde el día 15 de junio hasta el 30 de noviembre de 2017 y, en todo caso, en el momento de que se agote el crédito presupuestario contenido en la convocatoria, que será publicado en el Diario Oficial de Galicia mediante resolución de la persona titular de la dirección del IGVS.

Solicitudes de subvención

Las solicitudes de subvención se realizarán mediante la presentación del modelo que se incorpora como anexo ii a la presente orden, que está disponible también en la Sede electrónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Deberán dirigirse al área provincial del IGVS donde esté situada la vivienda o edificio.

Las Comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y sus representantes deberán presentar su solicitud electrónicamente, de acuerdo con los establecido en el artículo 14.2 de la Leu 39/2015. En el caso de que presentasen su solicitud presencialmente, serán requeridos para que subsanen a través de su presentación electrónica. En estos casos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en que fuese realizada la subsanación.

Las personas físicas deberán presentar su solicitud preferiblemente por vía electrónica. También podrán presentarla en formato papel, por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.

En el modelo de solicitud se realizarán las siguientes declaraciones:

 • Declaración de no haber solicitado u obtenido ninguna otra ayuda para la misma finalidad. En el caso de haber solicitado u obtenido alguna otra, deberá indicar cuál.
 • Compromiso de comunicar cualquier otra subvención que sea solicitada o concedida para la misma finalidad.
 • Declaración responsable de que no le ha sido revocada alguna de las ayudas contenidas en este o anteriores planes de vivienda, por causas imputables a la persona o entidad solicitante.
 • Declaración de no estar incurso en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas.
 • Declaración de estar al día en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
 • Declaración de que todos los datos son correctos.

Para la tramitación de las solicitudes de subvención se tendrán en cuenta la documentación ya presentada por las personas o entidades solicitantes en sus solicitudes de cualificación provisional y definitiva.

Documentación complementaria.

Con la solicitud deberá aportarse la siguiente documentación:

 • De ser el caso, acreditación de la representación de la persona que actúe en nombre de la persona propietaria única del edificio.
 • Certificado de la persona que ejerza las funciones de secretario de la comunidad de personas propietarios o de la agrupación de comunidades de personas propietarias, en que se recoja tanto el acuerdo de solicitar la subvención del Programa de regeneración y renovación urbanas del ARI de los Caminos de Santiago, como el nombramiento de la persona que represente en la tramitación del expediente, conforme al modelo que se adjunta como anexo iii a dicha resolución.
 • Anexo IV, debidamente cubierto, en que se relacionen las personas propietarias de las viviendas y locales del edificio partícipes en actuaciones de rehabilitación. En este anexo se cubrirá, de ser el caso, las declaraciones de no estar incursos en ninguna de las circunstancias del artículo 10.2 de la Ley 9/2007, y se podrá firmar la denegación expresa para que el IGVS realice la consulta de los datos incluidos en los siguientes documentos elaborados por las administraciones públicas:
  • Documento Nacional de Identidad, o Número de Identificación de Extranjero de las personas propietarias de las viviendas y locales.
  • Certificados acreditativos de las personas propietarias de viviendas y locales de no tener deudas con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Seguridad Social y/o con la Comunidad Autónoma de Galicia. Para el supuesto de denegar expresamente su consulta, se deberá presentar la documentación correspondiente.

Forma de presentación de la documentación complementaria

Las Comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios y sus representantes deberán presentar la documentación complementaria electrónicamente a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Las personas físicas deberán presentar la documentación complementaria preferiblemente por vía electrónica. También podrán presentar en formato papel.

Para el caso de que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud, deberá indicar el código y órgano responsable del procedimiento, el número de registro de entrada de la solicitud y el número de expediente, si se dispone de él.

En el caso de que los documentos que se vayan a presentar superen los tamaños máximos establecidos en la sede electrónica, se seguirán las instrucciones para su presentación señaladas en la siguiente dirección: https://sede.xunta.gal/documentacion-de-gran-tamano.

Justificación y pago de las subvenciones

La resolución de la cualificación definitiva de la actuación de rehabilitación tendrá la consideración de memoria económica, para los efectos en el artículo 48 de la Ley 9/2007.

Para los efectos de justificación del gasto subvencionable, se admitirá la posibilidad de justificar los pagos mediante recibo del proveedor para gastos por importe inferiores a 1.000 euros.

Los pagos se realizarán por transferencia bancaria en la cuenta de titularidad de la persona o entidad beneficiaria señalada para el efecto en el anexo II de la presente orden.

Las subvenciones de este Programa de regeneración y renovación urbanas del ARI de los Caminos de Santiago se regirán por las bases reguladoras aprobadas por la Orden de 22 de diciembre de 2015, de la Consellería de Infraestructuras y vivienda.   


INFORMACIÓN ADICIONAL

 • Catálogo de actuaciones protegibles
 • ORDE do 29 de maio de 2017 pola que se modifica a Orde do 22 de decembro de 2015 pola que se abre o prazo para solicitar a participación para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, no marco do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, se establecen as bases reguladoras das subvencións deste programa e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.
 • EXTRACTO da Orde do 29 de maio de 2017 pola que se modifica a Orde do 22 de decembro de 2015 pola que se abre o prazo para solicitar a participación para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, no marco do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, se establecen as bases reguladoras das subvencións deste programa e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.
 • ORDE do 22 de decembro de 2015 pola que se abre o prazo para solicitar a participación para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, no marco do programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, e se establecen as bases reguladoras das subvencións deste programa. (BASES REGULADORAS e LISTADO DE PARROQUIAS QUE PODERÁN SER BENEFICIARIAS- ANEXO I)
house-construction-1407499_960_720

Convocadas para el año 2017 las subvenciones del Programa de rehabilitación edificatoria

En el día de ayer, se publicó en el Diario Oficial de Galicia la Resolución del Instituto Galego da Vivenda e Solo, del 19 de mayo, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones del Programa de rehabilitación edificatoria del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.

Estas ayudas están destinadas a subvencionar la realización de actuaciones de rehabilitación que consisten en ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así como en los elementos y espacios privativos y comunes de los edificios de tipo residencial colectiva que cumplan los siguientes requisitos:

 • Que estén finalizados antes de 1981.
 • Que, por lo menos, el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso residencial.
 • Que, por lo menos, el 70% de sus viviendas constituya el domicilio habitual de las personas moradoras.

Excepcionalmente, se admitirá en este programa los edificios en los que, sin cumplir las anteriores condiciones, concurran las siguientes circunstancias:

 • Presenten graves daños estructurales o de otro tipo, que justifiquen su inclusión en el programa.
 • Se destinen en su totalidad al alquiler durante, por lo menos 10 años, contados desde la recepción de la ayuda.

Actuaciones subvencionables

Son subvencionables las actuaciones dirigidas a la conservación, mejora de la calidad y de la sustentabilidad, así como la realización de ajustes razonables en materia de accesibilidad.

Beneficiari@s

Podrán tener la condición de personas o entidades beneficiarias las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios, las personas físicas propietarios únicas de edificios de viviendas que cumplan los requisitos de las bases reguladoras.

Cuando las personas beneficiarias sean personas físicas, deberán poseer la nacionalidad española o de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo, de Suíza o parentesco determinado por la normativa que sea de aplicación.

No podrán ser beneficiarios las personas o entidades que estén incursas en alguna de las causas previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, general de subvenciones.

Para el caso de que la entidad solicitante sea una comunidad de propietarios o agrupación de comunidades de propietarios, los requisitos señalados en los puntos anteriores deberán ser cumplidos por todos sus miembros.

Cuantía de las subvenciones

La cuantía máxima de las subvenciones que se van a conceder por edificio no podrá superar el importe de multiplicar 11.000 euros por cada vivienda y por cada 100m2 de superficie útil de local, o 12.100 euros cuando se trate de edificios declarados Bienes de interés cultural catalogados o que cuente con protección integral en instrumento de ordenación urbanística correspondiente.

La cuantía máxima de las subvenciones que se van a conceder por edificio no podrá superar el 35% del coste subvencionable de la actuación. No obstante, en caso de actuaciones para la mejora de la accesibilidad, y sólo en la partida correspondiente a la accesibilidad, podrá llegarse al 50%.

Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.

Solicitudes de subvención

La solicitud se realizará mediante la presentación del modelo que se incorpora como anexo I, que está disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Deberá dirigirse al área provincial del IGVS donde esté situado el edificio.

Las Comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y sus representantes deberán presentar la solicitud electrónicamente. En el caso de que presentase su solicitud presencialmente, se les requerirá para que la subsanen a través de su presentación electrónica. En estos casos se considera como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que fuese realizada la subsanación.

Las personas físicas deberán presentar su solicitud preferiblemente por vía electrónica. También podrán presentarla en formato papel, por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En el modelo de solicitud, el interesado realizará las siguientes declaraciones:

 • Declaración de que no solicitó ni obtuvo ninguna otra ayuda para el mismo edificio y la misma finalidad. En el caso de haber solicitado u obtenido alguna otra ayuda deberá indicar cuales.
 • Compromiso de comunicar cualquier otra subvención que le sea concedida para este mismo edificio y finalidad.
 • Declaración responsable de que no se revocara alguna de las ayudas contenidas en este o en anteriores planes de vivienda, por causas imputables a la persona o a la entidad solicitante.
 • Declaración de no estar incurso en ninguna clase de inhabilitación para obtener ayudas.
 • Declaración de estar al día en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
 • Para el caso previsto en el apartado 1, punto 3.b) declaración responsable de que el edificio se destinará íntegramente al alquiler durante un período de 10 años.
 • Declaración de que todos los datos de la solicitud son correctos.

Documentación complementaria.

Con la solicitud se deberá aportar la siguiente documentación:

 • De ser el caso, acreditación de la representación de la persona que actúe en nombre de la persona propietaria única del edificio.
 • Acta de constitución de la Comunidad de propietarios   o documento de constitución como agrupación de comunidades de propietarios.
 • Certificado de quien ejerza funciones de secretario de la comunidad de propietarios o agrupación de comunidades de propietarios, en el que se recoja tanto el acuerdo de solicitar las ayudas del programa de rehabilitación edificatoria, como el nombramiento de la persona que represente en la tramitación del expediente a la comunidad de propietarios o agrupación de comunidades de propietarios, conforme al modelo del anexo II.
 • Anexo III, debidamente cubierto, en que se relacionan las viviendas y locales del edificio y demás datos necesarios para la concesión de la subvención-
 • Relación de las personas propietarias de las viviendas y locales del edificio partícipes en actuaciones de rehabilitación, conforme el anexo IV. En este anexo se cubrirán, de ser el caso, las declaraciones de no estar incurso en ninguna de las circunstancias del artículo 10.0 de la Ley 9/2007, y se podrá firmar la denegación expresa para que la Administración realice las siguientes consultas:
  • Los datos de identidad en Sistema de verificación de datos de identidad. En el supuesto de denegar la consulta, se deberá presentar la copia del D.N.I
  • Los datos de residencia en el Sistema de verificación de datos de residencia. Para el supuesto de denegar expresamente su consulta, se deberá presentar el certificado de empadronamiento que acredite la fecha de solicitud y las personas que tienen su domicilio habitual en la vivienda.
  • Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Consellería competente en materia de hacienda de la Xunta de Galicia, acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias o al frente de la Seguridad social y no tener pendiente de pago ninguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad autónoma de Galicia.
 • En el supuesto de que el edificio en el que se proyecta realizar actuaciones de accesibilidad o mejora de la calidad y sustentabilidad tenga menos de 8 viviendas y no se vayan acometer simultáneamente obras de conservación, se deberá aportar, de ser el caso, conforme el anexo vi, declaración responsable de situación de discapacidad de la persona miembro de la unidad de convivencia en que concurra esta circunstancia.
 • Informe de evaluación del edificio, con los contenidos que figuran en el anexo II del Plan estatal 2013-2016, o documento análogo que incluya todos los aspectos que forman parte del citado anexo, cubiertos y suscritos por técnico/a competente y emitidos con anterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda.
 • Proyecto redactado por técnico/a competente o memoria de las actuaciones que se van a realizar, agrupando las partidas que se vayan a ejecutar en capítulos. El proyecto o memoria identificará el edificio, así como los datos que se refieren en la solicitud e incluirá fotografías de los elementos que se rehabilitarán.
 • Certificado de inicio de las obras, en caso de obras iniciadas con anterioridad a la fecha de resolución.
 • En el caso de edificios declarados bienes de interés cultural catalogados o que consten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente, se deberá presentar la documentación justificativa de estas circunstancias-

Justificación y pago de las subvenciones

La persona o entidad beneficiaria comunicará al área provincial del IGVS en la que se tramita el expediente el fin de las obras en el plazo máximo de 30 días, contados desde su finalización, con indicación del nombre, dirección y NIF de la empresa que las ejecutó, conforme el anexo vii, al que deberá unir la siguiente documentación:

 • Fotografías de las obras realizadas.
 • Memoria en la que se describan las actuaciones realizadas y en las que se justifique, de ser el caso, el ahorro energético derivado de la actuación.
 • Facturas de los proveedores que deberán reflejar su importe y su descripción conforme al anexo VIII.
 • Documentos de pago bancarios acreditativos del pago de las facturas presentadas. No se admitirán pagos en efectivo, ni se admitirán como justificantes los obtenidos a través de internet, si no están validados por la entidad bancaria o disponen de un código de verificación en la sede electrónica de dicha entidad bancaria.
 • Certificación de todas las personas propietarias de las viviendas y locales que deban emitir la AEAT, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia.
 • Licencias o autorizaciones preceptivas.
 • Certificado de inicio de obras.
 • Certificado de remate de obras.
 • Copia de tres ofertas de diferentes proveedores, en el supuesto de que el importe del cote a ejecutar supere la cuantía de 30.000 euros.
 • Documento que acredite la inscripción en el Registro de la Propiedad de la carga de destinar cada una de las viviendas del edificio a alquiler durante 10 años, para los supuestos concretos de los edificios destinados íntegramente a alquiler.
 • El plazo para la justificación materia y documental de la finalización de las actuaciones de rehabilitación será, en todo caso, el 30 de noviembre de 2017. Una vez transcurrido dicho plazo sin que la persona o entidad beneficiaria presente la documentación justificativa, el órgano instructor requerirá para que la presente en el plazo improrrogable de 10 días.
 • El pago se realizará por transferencia bancaria en la cuenta de titularidad de la persona o entidad beneficiaria señalada a estos efectos en el anexo I.

INFORMACIÓN ADICIONAL.

 • RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2017 pola que se convocan para o ano 2017 as subvencións do Programa de rehabilitación edificatoria do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.
 • EXTRACTO da Resolución do 19 de maio de 2017 pola que se convocan para o ano 2017 as subvencións do Programa de rehabilitación edificatoria do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.